เยาวชนกับการมีส่วนร่วม กระบวนการยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ในระบบประชาธิปไตย

0
261

มื่อวันที่11 มิ.ย ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึง  “ อุตสาหกรรมนุเคราะห์ ” นายประชา เตรัตน์ ประธานกรรมการนโยบาย ศยธท. เป็นประธาน ประชุมเสริมสร้างเครือข่ายให้กับเยาวชนพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต  ระยะที่ 2/9 มีคณะครู บุคลากร นักเรียนชั้น ม 6 จำนวน 462 คน พร้อมด้วย ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออก, นายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอำเภอบ้านบึง และนายภานุมาศ ปัญญามงคล ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสุรพัศ์โยธิน บูรณานนท์ นายกสมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ภาคตะวันออก ร่วมให้การต้อนรับ

นายประชา เตรัตน์ กล่าว่า ระบอบประชาธิปไตยมีความสำ คัญอย่างยิ่งสำ หรับคนไทย ทุกคน เพราะการดำรงชีวิตตามวิถีทางของการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตยเหมาะสำ หรับประเทศไทย เป็นรูปแบบการปกครอง ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ ประเทศไทยใช้รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาเป็นระยะเวลากว่า ๘๐ ปีแล้ว ประชาธิปไตยได้พัฒนาไปได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากความเข้าใจ ในหลักการของประชาธิปไตยยังมีไม่ทั่วถึงในหมู่ประชาชนชาวไทย จนอาจทำ ให้ขาดความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย การจะพัฒนา ระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้นั้น ต้องปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และค่านิยมประชาธิปไตย ที่ถูกต้อง ผู้ที่ให้ความรู้ก็ต้องมาจากองค์กรที่เป็นตัวขับเคลื่อนด้วย

ที่สำคัญ ต้องศึกษาทำความเข้าใจ เข้าถึง อย่างลึกซึ้ง ละเอียด ครบถ้วน ถูกต้องอย่างถ่องแท้รวมทั้งการใส่ใจกระตือรือร้น ตั้งใจ ขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบอบประชาธิปไตย

นายสุรพัศ์โยธิน บูรณานนท์ นายกสมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ภาคตะวันออก กล่าวว่า การเข้าใจระบอบประชาธิปไตย อย่างถ่องแท้จะส่งผลให้เยาวชนเข้าใจถึงสิทธิ เสรีภาพ บทบาท ของตนในฐานะเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การศึกษา เรียนรู้เป็นสิ่งที่เยาวชนควรทำ อย่างมีจิตสำนึก ซึ่งถือเป็น บันไดขั้นแรกของการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา ประชาธิปไตยให้เข้มแข็งตลอดไป.

ทั้งการเรียนรู้เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่จำ เป็นต้องศึกษาเฉพาะ ในตำราหรือในห้องเรียนเท่านั้น เยาวชนสามารถมองวิถีประชาธิปไตย ร่วมไปถึงการ ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ไปพร้อมกันด้วย.นายสุรพัศ์โยธิน บูรณานนท์ นายกสมาคมสื่อ.กล่าวย้ำ