อบต.เปร็ง อบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ภัยพิบัติประจำพื้นที่

0
333

เมื่อวันที่16 ก.ย.63 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ นายสุทิน แก้วธนมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง เปิดฝีกอบรม “ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ให้กับสมาชิกเครือข่าย และจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จำนวน 65 คน โดยนายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธีการฝึกอบรมทบทวน “ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”

 

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล  พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

ที่สำคัญเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็ง มีทักษะความรู้ และความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติอันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การฝึกอบรม ครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๕ คน โดยวิทยากร การบรรยาย  พ.อ. สมเดช เปรมสุวรรณ จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)จังหวัดสมุทรปราการ,  ดร.วิชัย จันทรืจำรูญ ปธ.สภาวัฒนธรรมจังงหวัดและที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค1, กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการ, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และภาคฝึกปฏิบัติ จากทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อบต.บางเสาธง, อบต.หนองปรือ, อบต.บางบ่อ