จ.นครนายก : เกษตรนครนายก จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1

0
12

จ.นครนายก : เกษตรนครนายก จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1

จ.นครนายก : เกษตรนครนายก จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดและอำเภอ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานส่งเสริมการเกษตรในบริบทลักษณะพื้นที่ เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ บุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานธุรการ เข้าร่วมจำนวน 58 คน โดยมี นายมนตรี เรืองพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ทำงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการทำงานจากพี่สู่น้อง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก