ก.แรงงาน แถลงข่าวมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

0
987

ก.แรงงาน แถลงข่าวมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

กระทรวงแรงงาน แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ วันจันทร์ที่ 22 มีนาคมนี้ ณ โรงแรมมิราเคิล เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มุ่งกระตุ้นให้นายจ้างขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ลูกจ้าง

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจขึ้น ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคมนี้ ณ โรงแรมมิราเคิล เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อต้องการส่งเสริมให้นายจ้างสถานประกอบกิจการ และรัฐวิสาหกิจได้พัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการให้กับลูกจ้างในรูปแบบการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญในการไขปัญหาการเป็นหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มแรงงาน เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์จะเป็นสวัสดิการที่มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของลูกจ้างและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของครอบครัว อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทำงานร่วมกันในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อความเจริญก้าวหน้า อำนวยประโยชน์และสร้างความสุขร่วมกัน นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ยังมีนโยบายที่มุ่งส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อสืบสานปณิธานของพระองค์ท่านในการสร้างความสุขให้กับประชาชน

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเสริมว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 26 แห่ง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “หลักคิดสหกรณ์กับแนวทาง การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน” โดย นายปรเมศรว์ อินทรชุมนุม (ประธานสันนิบาตสหกรณ์) การจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการต้นแบบในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งจะได้เข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ของการจัดสวัสดิการด้านเศรษฐกิจในรูปแบบของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ จนสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อเป็นสถาบันการเงินสำหรับส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานมีการออมอย่างต่อเนื่องและเป็นแหล่งให้สวัสดิการเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ และรัฐวิสาหกิจต่อไป