สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก จับมือ สคบ.ฉะเชิงเทรา สร้างเครือข่ายพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคทุกภาคส่วน ใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก  สร้างคนต้นแบบด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

0
154

 

 


        

ที่โรงแรม ที่ วิลเลท จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวสุภาวดี  วิเวก นายกสมคมคุ้มครองสิทธิผู้ปบริโภคภาคตะวันออก เป็นประประธานเปิดการอบรมพัมนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ สคบ.ฉะเชิงเทรา  มีจิตอาสาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจาก 8 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี เข้าร่วมอบรม   


        

การอบรมดังกล่าว ได้รับการการสนับสนุนด้านวิชาการจากทีมวิทยากรให้คำบรรยาย มีการระดมความคิดเห็นในแนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้สมาสชิกได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้เองว่ามีสารปนเปื้อนหรือไม่ ได้พัฒนาการให้สมาชิกเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


        

นางสาวสุภาวดี  วิเวก นายกสมคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก กล่าวว่า สมาคมฯ มีบทบาทและหน้าที่หลักในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ และการได้รับการชดเชยเยียวยาจากความเสียหายและความไม่ปลอดภัยจากการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ จึงนับว่าเป็นภารกิจสำคัญยิ่งในการดูแลและให้ความคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ สคบ.จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง โดยมี ภก.วันชัย นนทกิจไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  ภญ.ลลิตา พรพนาวัลย์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  และคณะ  ร่วมกันพัฒนาแกนนำให้มีความรู้ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ยา อาหารปรุงแต่ง ว่ามีสารพิษอยู่หรือไม่   เพื่อนำความรู้ไปสร้างความเข้มแข็งปลอดภัยสามารถคัดกรอง ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้ 

         ” จึงต้องพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในมิติใหม่ โดยการสร้างคน ให้ความรู้ ลงสู่ชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน เกิดกลุ่มคนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ