อาชีวะ ! ภาคตะวันออกและ กทม. จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   วันที่ ๒๙ มีค.- ๒ เมย.๖๔

0
227

 

เมื่อวันที่ 30 มีค.64 ที่ห้องประชุม โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา นายยสพล เวณุโกศล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓๒ พร้อมด้วย นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมทำการแข่งขัน สถานศึกษาเข้าร่วม 85 แห่ง 12 จังหวัด   โดยมี นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ  

นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวว่า  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดให้อาชีวศึกษาภาค ทุกภาคจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ทุกปีการศึกษา และครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ ๓๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก จังหวัดใกล้เคียง และที่โรงแรมซันธารา เวลเนส  รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่ในการ ดำเนินการโดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การประชุมวิชาการของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จากสถานศึกษาภาครัฐ จำนวน ๖๓ สถานศึกษา และสถานศึกษาภาคเอกชน  ๒๗ แห่ง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานจากทุกสาขาวิชา จำนวน ๙๘ รายวิชา 

 

ทั้งนี้ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของผู้บริหาร ครู และบุคลากร ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพใ นอนาคต แห่งประเทศไทยโดยการจัดงาน ครั้งนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการ ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน และการจัดการ แข่งขันทักษะในครั้งนี้เป็นอย่างดี

นายยศพล เวณุโกศล  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา กล่าวว่า   ตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ได้รายงานให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้มีความสมบูรณ์ ทั้งร่ายกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอาชีพต่อไปในอนาคต

 

นายยศพล  กล่าวต่อว่า ยังได้ทราบว่า มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ซึ่งเป็นการแข่งขันแสดงฝีมือทางด้านวิชาการ และวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนจากสถานศึกษา จากแต่ละจังหวัด ที่มีฝีมือเป็นเลิศ ที่จะก้าวต่อไปสู่การแข่งขัน ในระดับชาติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำความรู้ ทักษะฝีมือ ประสบการณ์ และเจตคติที่มีต่ออาชีพ มาแสดงให้เห็นความสามารถของตนเอง ความสามารถของครูผู้สอน ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ของแต่ละสถาบันให้ประจักษ์ต่อหน้าสาธารณชน โดยมีการแข่งขันใน ๘ ประเภทวิชา จำนวน ๙๘ รายการ จาก ๑๒ จังหวัด ในภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร โดยมีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน ๘๕ แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

ตนในนามสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอชื่นชมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ที่ได้บริหารจัดการ การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพฯ เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน ถือเป็นการเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเป็นจิตอาสาที่แสดงถึงความตั้งใจในการพัฒนาเยาวชนอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง ขอให้รักษาคุณงามความดีในการปฏิบัติหน้าที่นี้ไว้ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วม ในการจัดงานฯ รวมถึงผู้มีอุปการะคุณ ทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการและทำให้การจัดงานฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ นายยศพล กล่าว

ทางด้าน นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา     กล่าวว่า ในโอกาสที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพสถานที่ จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในนามของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความยินดีและ ขอต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา สมาชิกองค์การนัก วิชาชีพทุกจังหวัด ในสังกัดภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วม การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ นำไปพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศ

 

ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ที่ให้ความไว้วางใจในการใช้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมดังกล่าว และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชน อาชีวศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามค่านิยม หลักของคนไทย ๑๒ ประการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและ ประเทศชาติ ภายใต้ไทยแลนด์ ๔.๐ ได้อย่างเต็มศักยภาพ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้คณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย ผู้ให้การสนับสนุน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน ให้ประสบความสำเร็จ บรรลุผลตามเป้าหมายทุกประการ.