กลุ่มโรงเรียนพระสมุทรเจดีย์  จัด นิทรรศการวิชาการ รวมใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ”

0
141

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ นายสุรศักดิ์ คำนู  รอง ผอ.สพป.สป.1เป็นประธานการเปิดงานนิทรรศการวิชาการ รวมใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ” กลุ่มโรงเรียนพระสมุทรเจดีย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ  ประธานกลุ่มโรงเรียนพระสมุทรเจดีย์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ 
นายสุรศักดิ์ คำนู  รอง ผอ.สพป.สป.1 กล่าว่า จะเห็นได้ว่าทักษะทางวิชาการ และการบ่มเพาะคุณธรรมให้กับนักเรียน มีความสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นโอกาสนดีที่ได้มาร่วมชื่นชม ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของกลุ่มโรงเรียนพระสมุทรเจดีย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่า เป็นความร่วมมืออย่างดีจากโรงเรียนในกลุ่ม จัดว่าเป็นกลุ่มแรกที่มีการจัดนิทรรศการทางวิชาการในปีนี้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ในปีนี้ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับทราบว่าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่แต่ละโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพระสมุทรเจดีย์ ดำเนินการอยู่ในเวลานี้
มีความคืบหน้าไปด้วยดี และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนช่วยพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้บังเกิดกับจิตสำนึกของนักเรียนอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังก่อให้เกิดผล ต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชุมชน และสังคมที่เกี่ยวข้องด้วย นิทรรศการที่นำมาแสดงนี้ เป็นตัวอย่างของผลการดำเนินงานของโรงเรียนต่าง ๆ เป็นการแสดงถึงความร่วมแรง ร่วมใจ ในการที่จะมุ่งสร้างเสริมพัฒนา
ดร.วีรนุช สุทธพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมพระจุล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนพระสมุทรเจดีย์ ทั้งนิทรรศการที่เป็นผลงานงานนักเรียนแล้ว ยังมีโรงเรียน 20 แห่ง มีการเข้ามาร่วมนำเสนอโครงงานของนักเรียน และการนำเสนอผลงานวิชาการของแต่ละโรงเรียนอีกด้วย
กิจกรรมรวมกลุ่มนับเป็นการพัฒนาให้เด็กรู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถเจริญรอยตามพระราชดำรัส เศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ 9 ที่ว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม  มีงานทำ-มีอาชีพ  และเป็นพลเมืองดี