๑ เมย. วันข้าราชการพลเรือน  สมุทรปราการ ข้าราชการดีเด่น ๔ ราย

0
203

 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในงานวันข้าราชการพลเรือน (๑ เมย.)ประจำปี 2564 ณ หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมพูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเข้าร่วม

 

วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ข้าราชการได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ในการเป็นข้าราชการที่ดีเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดี

 

              ดร.ภูมิ พระรักษา

การยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลงานดีเด่น รวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีไปตลอด  การให้มีวันข้าราชการพลเรือน ประกาศเกียรติ นับเป็นการส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจ ให้ข้าราชการที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ได้ภาคภูมิใจในหน้าที่ตน ทรงความจำ ได้รับเกียรติในหมู่เพื่อนฝูง  และประชาชนโดยทั่วไป

 

 

ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด  ได้กล่าวอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านสารนายกรัฐมนตรี พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 นายกติกร กมลรัตนะสมบัติ ข้าราชการครู ชำนาญการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,นางสาวนพคุณ พรโกเมธกุล นักวิชาการที่ดิน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ,และ พันตำรวจโท องอาจ ศรีทอง สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส่วนราชการ จำนวน 5 ราย