กฟผ. สฟอ. และ GIZ ผนึกกำลังยกระดับอุตสาหกรรมไทย ปรับปรุงห้องทดสอบเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ เน้นประหยัดไฟ ลดโลกร้อน 

0
763

กฟผ. สฟอ. และ GIZ ผนึกกำลังยกระดับอุตสาหกรรมไทย ปรับปรุงห้องทดสอบเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ เน้นประหยัดไฟ ลดโลกร้อน 

สมุทรปราการ! / เมษายน 2564 –. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมจัดงาน “พิธีเปิดและการสาธิตห้องทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ” ณ ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน สฟอ. (นิคมอุตสาหกร รรมบางปู) งานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ ผ่านการสนับสนุนทางด้านการเงินจากกองทุน RAC NAMA และเพื่อให้หน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรับทราบข้อมูลด้านมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องปรับอากาศฉบับใหม่ (มอก. 1 ฉบับใหม่ (มอก. 1529-2561) ในฐานะที่ประเทศไทยถือเป็นหนึ่ง ในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่อ งทำความเย็น ทีสำคัญของโลก จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งนี้และเตรียมความพร้อมให้การปรับตัวให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่กำลังจะประกาศ อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตไปสู่การใช้สารทำความเย็น ธรรมชาติทีมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

                                                                                            นางศรีวรรณ บูรณ โชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า “นอกเหนือจาก พันธกิจหลักในการ รักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า กฟผ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจยังมุ่งมั่นดำเนินการสนับสนุนประทศไทยให้สามารถบรรลุเป้าหมายการลดการใช้พลังงานและการลดก๊าชเรือนกระจกของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี การทำความเย็นที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้จัดการกองทุน RAC NAMA ด้วยเงินสนับสนุนจำนวน 8.3 ล้านยูโร (ประมาณ 300 ล้านบาท) กฟผ. ใด้ดำเนินโครงการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่อ งทำความเย็นของประทศไทยสู่การใช้สารทำความเย็นทีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีการทำความเย็นสีเขียวผ่านสารทำความเย็นธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน กฟผ. ยังใด้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการปรับปรุงห้องทดสอบเครื่องปรับอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมของห้องทดสอบสำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติทีกำลังเข้าสู่ตลาดในอนาคต จึงเป็นทีมาของความร่วมมือกับ สฟอ.ในครั้งนี้ โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดจากอุปกรณ์และระบบเติมที่มีอยู่ให้ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงา นตามมาตรฐานไทยและสากล”

ดร. ฟิลิปป์ พิชเกอะ ผู้อำนวยการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้หลังงานและกาลดก๊าชเรือนกระจกที่เหมะสมของประเทศ ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (R.AC NAMA) องค์กรความร่วมมือระหว่าง ประเทศของเยอรมัน  (GIZ) กล่าวถึงบทบาทสำคัญของประเทศไทยในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของโลกว่า “ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำ ความเย็นที่สำคัญ ของโลก ด้วยส่วนแบ่งการ ตลาดกว่าร้อยละ 12 ในปัจจุบันการใช้พลังานใฟฟ้าของอุปกรณ์ทำความเย็นและปรับอากาศคิดเป็นกว่าร้อยละ 60 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในประเทศ และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ด้วยเหตุนี้ โครงการ RAC NAMA จึงมีจุดประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนประเทศไทยให้สามารถบรรลุเป้าหมายการลดการใช้พลังงานตามเป้าหมายการลดก๊าชเรือนกระจกของประเทศ โดยในระยะเวลากว่า 4 ปีที่ผ่านมา โครงการฯ สนับสนุนการใช้เทค โนโลยีที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและสารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันตลาดทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเปิด โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ” ” ภายในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยวางแผนที่จะลงนามในพิธีสารมอนทรีออลฉบับแก้ไข (Kigali Amendm nent) เพื่อจำกัดการใช้ สารไฮโดรฟูลออโรคาร์บอน (Hydro!uorocarbon: HFC:) ที่มีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (  ค่า Global Warming Potentials: GWP) และค่าศักยภาพในการทำลายบรรยากาศโอโซน (ค่า Orone Depletion Potertial: และค่า ODP) สูงและสนับสนุนการใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ดร.ฟิลิปป์ กล่าวเพิ่มเติม  นายณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสู่นวัตกรรมสีเขียว” ว่า “ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษ สฟอ. ได้เดินหน้าพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระ ระดับสากลและบนเวทีการค้าโลก ตลอดจนปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา งาน ในวันนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นและ ยุทธศาสตร์ขององค์กรในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน การให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้มีการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทย โดยเฉพาะให้รองรับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของเครื่องปรับอากาศฉบับใหม่ (มอก. 1529-2561) ซึ่งมีข้อบังคับครอบคลุมถึงสารทำความเย็นติดไฟได้ เราเชื่อมั่นว่ามาตรฐานฉบับใหม่นี้จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ การวิจัยและพัฒนา และทำให้ประทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นเทคโนโลยีทำความเย็นสีเขียวได้อย่างยั่งยืนในอนาคต”

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นหรือ RAC NAMA  ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุน  nama facility โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรร่วมกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน โครงการฯ ได้ดำเนินงานผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน(GIZ) ร่วมกับรัฐบาลไทย ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย (กฟผ.) ในการสนับสนุนทั้งด้านเทคนิค ผลักดันด้านนโยบาย และส่งเสริมมาตรการทางการเงินตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2559