พอช.จัดงบซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการบ้านพอเพียง ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต

0
763

               สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช. จัดงบประมาณซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการบ้านพอเพียง มีคณะทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งพระยา และ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งพระยา ดำเนินการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

               เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งพระยา และ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งพระยาร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานปฏิบัติการภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก ได้ลงติดตามโครงการบ้านพอเพียงตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

               โครงการบ้านพอเพียงตำบลทุ่งพระยา ปี 2564 ได้รับการอนุมัติ จำนวน 56 ครัวเรือน ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 1 จำนวน 22 หลังคาเรือน ซ่อมแซมเสร็จแล้ว ทั้ง22 หลังคาเรือน

               ทั้งนี้ คณะทำงานตำลทุ่งพระยาทั้ง 29 หมู่ ได้ประสานความร่วมมือ ทั้งจาก ร้านค้า / ผู้ใจดี ในตำบล ท้องถิ่น ท้องที่ ในการร่วมลงขัน เป็นงบประมาณ วัสดุก่อสร้าง เครื่องยังขีพ และ แรงงานที่ร่วมกันซ่อมแซมบ้าน ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเวช จนสามารถซ่อมแซมเติมเต็มได้บ้านที่สมบูรณ์เกินกว่าที่ได้รับการอนุมัติ  ทำให้ผู้ด้อยโอกาส สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข

                ความสำเร็จของโครงการบ้านพอเพียงตำบลทุ่งพระยา เกิดจากความร่วมมือ ของคณะทำงาน ที่ร่วมกันทำงาน แบ่งบทบาท มีผู้รับผิดชอบในทุกหมู่ที่ดำเนินการ รวมถึงการประสานความร่วมมือจากทุกภาคี ในตำบล