วันชัย  ผู้ว่า สมุทรปราการ ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค

0
676

 

เมื่อวันที่  22 เมษายน 2564   นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุม 1-2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในจังหวัดสมุทรปราการ การดำเนินงานของศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หน่วยงานที่ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมขับเคลื่อนศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสมุทรปราการ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีข้อเน้นย้ำ ข้อสั่งการในประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.มาตรการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการควบคุม

1.1 ให้ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เข้มงวด กวดขันสถานบริการ สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ตลาดนัด ถนนคนเดิน กิจกรรมหรือกิจการอื่น ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพิ่มขึ้น โดยให้ถือปฏิบัติภายใต้มาตรการควบคุมโรค เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการอย่างเคร่งครัด

1.2 ให้อำเภอทุกอำเภอ ชี้แจงขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้ โดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในเขตพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคอันอาจทำให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดเชื้อ รวมทั้งมอบหมายให้ ศปก. ทุกระดับ ตรวจคัดกรองบุคคลเดินทางเข้าพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และบันทึกข้อมูลบุคคลผู้เดินทางในระบบสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย (THAI QM 2021)

1.3 ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและกำกับดูแล ให้บริการขนส่งผู้โดยสารที่ เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยมีการจัดระบบ ระเบียบ ต่าง ๆ ตามมาตรการป้องกันโรคและแนวทางปฏิบัติตามที่ศปก. ศบค. กำหนด

1.4 ให้ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว การเข้า – ออก พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นหนังสือและปฏิบัติตามมาตรการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตให้แรงงานด่างด้าวเดินทางทั้งจากจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง

2.การประชาสัมพันธ์

ให้อำเภอทุกอำเภอกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำความเข้าใจกับประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ตระหนักและรับรู้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างต่อเนื่อง

ยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 5 และเน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค คือ จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหนากากผ้า/หน้ากากอนามัย 100 % หมั่นล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรวจวัดอุณหภูมิ สังเกตอาการ และเน้นการใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม