กฟผ. เลื่อนการจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) ลดความเสี่ยงโควิด-19

0
89

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) ของ กฟผ. แหล่งพลังงานไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วางมาตรการรองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมพัฒนาโครงการ กฟผ. ไปด้วยกัน

ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP2018) กฟผ. มีแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) ตั้งอยู่ที่ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าหลัก รองรับเขตเศรษฐกิจเมืองหลวงและปริมณฑล โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. ได้มอบหมายให้ บริษัท ซีคอท จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) รวมถึงจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการของ กฟผ. ได้

ปัจจุบัน โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อยู่ในขั้นตอนเตรียมการจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 3 เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ส่งผลกระทบในวงกว้าง กฟผ. มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จึงขอเลื่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) ออกไป จากกำหนดเดิมในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ หากทราบกำหนดวันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 แล้ว จะดำเนินการแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบในโอกาสต่อไป

ที่ผ่านมา โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) ได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 มีประชาชนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น จำนวน 847 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ และดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 2564 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อรวบรวมประเด็นข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษา รัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ รวมทั้งสิ้น 2,112 ตัวอย่าง เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นอย่างดี