คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ถกเครียดมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด

0
184
นายวันชัย คงเกษม ผวจ.สมุทรปราการ

 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 16/2564 ณ ห้องประชุมปากน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ และได้พิจารณา(ร่าง) ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 9 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ ตามประกาศฉบับที่ 6