“ วันชัย” ประกาศวางมาตรการ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 6)

0
64
นายวันชัย คงเกษม ผวจ.สมุทรปราการ

 

 

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงนามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 6)

ข้อ 1 การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่โรคเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

ข้อ 2 การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามการจัดกิจกรรม ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าสิบคนในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ 3 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

                   (1) ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร หรือร้านอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น โดยงดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน และให้เปิดบริการได้จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา

    

                   (2) สำหรับการจัดบริการอาหารแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) ให้ผู้นำส่งสินค้าวางไว้ในจุด รับ-ส่งของ เพื่อหลีกเลี่ยงกับผู้สัมผัสโดยตรง และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

                   (3) การงดการเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดการเดินทางที่อาจเสี่ยงต่อการติดโรค

ข้อ 4 สถานที่หรือกิจกรรมที่นอกเหนือจากข้างต้น ให้ยังคงถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564 และคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 2165/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เท่าที่ไม่แย้ง   กับประกาศฉบับนี้ โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง