สหกรณ์ครูสมุทรปราการ มอบเงินให้ รพ.ในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด  นพ.สสจ.ประธานรับมอบ

0
1263

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ มอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลและมูลนิธิรามาธิบดี สนับสนุน  จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

นายประกิจ วงค์ประเสริฐ รอง นพ. สสจ.สป.

ที่ห้องประชุมเจ้าพระยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมทรปราการ นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการชุดที่ 60/2564  ประกอบด้วย ผอ.ไพฑูรย์ คงเทียน ผอ.ณัฐพล นุชอุดม ผอ.ไพโรจน์ ตันเจริญ ผอ.วรพจน์ สิงหราช ผอ.สมพงษ์ หงษ์สา  ผอ.วิลาวรรณ ตันรัตน์ และ ผอ.นวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ นำเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำนวน 800,000 บาท ให้โรงพยาบาล 6 แห่งในจังหวัดสมุทรปราการ คือ มูลนิธิรามา,รพ.ปากน้ำ,รพ.พระสุมทรเจดีย์,รพ.บางจาก,รพ.บางพลี,รพ.บางบ่อ โดยมี นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์ใหญ่สมุทรปราการ นายประกิจ วงค์ประเสริฐ รอง นพ. สสจ.สป. และตัวแทน รพ. ทั้ง 6 แห่ง มี  นางสาวดวงเดือน เรืองหิรัญ จาก รพ บางจาก นายนิสิต ศรีสมบูรณ์ จาก รพ. สมุทรปราการ นางสาวสายชล กันทะธิติ  รพ. บางพลี นายวี ศิรประภา  นายจอมเทพ หวังสันติตระกูล  ผอ.รพ.พระสมุทรเจดีย์  และ ศจ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ จาก รพ. รามาธิบดี    

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องและเริ่มมีความรุนแรงเป็นระลอกที่ 3 ซึ่งแพร่กระจายเป็นวงกว้างไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ส่งผลให้อุปกรณ์การแพทย์และของใช้จำเป็นอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการรักษาโรค Covid-19 มีความต้องการใช้จำนวนมากเพื่อให้เพียงพอกับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นรายวัน นั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างหนักพร้อมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเพื่อต่อสู้กับไวรัส COVID-19 

ทางคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ชุดที่ 60 มีการประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 จึงได้มีมติร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ หรือของใช้จำเป็นอื่นๆ ในการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด-19 (Covid-19) ให้แก่โรงพยาบาล 6 แห่งในจังหวัดสมุทรปราการ ตามความจำเป็นเร่งด่วน

นอกจากนี้ทางสหกรณ์ จะบริจาคเพิ่มอีกให้กับ รพ.บางเสาธง เนื่องจากมีการนำเสนอที่ประชุมคระกรรมการไม่ครบจำนวน นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร  กล่าว

ทางด้านนายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารสุข กล่าวว่า ต้องขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการทุกท่าน พร้อมคณะกรรมการ  มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์กายและใจทุกท่าน.และจำนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดตามเจตนา