ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่โรคโควิด  สมุทรปราการ เปิดแถลง

0
186

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ  นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง และ นายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าว

          จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564) 161 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 2,167 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 1,438 ราย และรับส่งต่อเพื่อรับรักษา 729 ราย) รักษาหายแล้ว 818 ราย กำลังรักษาอยู่ 1,338 ราย มีผู้เสียชีวิต 13 ราย ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 42,368 ราย ตรวจพบเชื้อ 1,280 ราย การค้นหาในชุมชนและกลุ่มเฝ้าระวังเชิงรุก 48,816 ราย ตรวจพบเชื้อ 158 ราย สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อระหว่างกักกันในสถานที่ของรัฐ 185 คน ครบกำหนดกักตัว 175?คน และผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่สนามบินสุวรรณภูมิ 95 ราย ครบกำหนดกักตัว 90 ราย หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี) โรงพยาบาลสมุทรปราการและโรงพยาบาลบางพลี มีผู้เข้ารับการรักษา 433 ราย ครบกำหนดออกจากหอผู้ป่วย 178 ราย

          สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 153,481,613 ราย รักษาหายแล้ว 130,791,464 ราย เสียชีวิต 3,216,214 ราย ประเทศที่พบมาก 5 ลำดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล ฝรั่งเศสและตุรกี ตามลำดับ

          สถานการณ์ในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 3  พฤษภาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 2,041 ราย (ติดเชื้อภายในประเทศ 1,943 ราย ติดเชื้อในการตรวจการคัดกรองเชิงรุก 97 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ และเข้าสถานที่กักกันของรัฐ 1 ราย) ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 71,025 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อภายในประเทศ 67,699 ราย ติดเชื้อในการตรวจคัดกรองเชิงรุก 22,411 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 3,326 ราย และจากสถานที่กักกันของรัฐ 2,696 ราย รักษาหายแล้ว 40,984 ราย และเสียชีวิต 276 ราย เมื่อจำแนกผู้ป่วยยืนยันตามพื้นที่ พบผู้ป่วยในกรุงเทพฯ และนนทบุรี 21,553 ราย ภาคกลาง 34,813 ราย ภาคเหนือ 6,558 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,250 ราย และภาคใต้ 4,851 ราย

           ขณะนี้จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการเปิดตรวจเชื้อโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานประกันสังคมบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ภายใต้โครงการแรงงาน..เราสู้ด้วยกัน เริ่มวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสามารถรองรับการตรวจได้วันละ 500 คน หากประชาชนรู้ว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ให้ไปตรวจโรงพยาบาลตามสิทธิ์และไม่ปกปิดข้อมูลกับบุคลากรทางการแพทย์

       

            รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้

1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 623เตียง ใช้ไป 558 เตียง คงเหลือ 65 เตียง

2) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง (Cohort Ward) จำนวน 824 เตียง ใช้ไป 698 เตียง คงเหลือ 126 เตียง

3) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 904  เตียง ใช้ไป 402 เตียง คงเหลือ 502 เตียง

       

           สรุปเหตุการณ์ จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 2,351 เตียง ใช้ไป 1,658 เตียง  คงเหลือ 693 เตียง ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือ เช็คอินไทยชนะ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ

          เชิญชวน ชาวสมุทรปราการร่วมใจ ปฏิบัติตามมาตรการ New Normal : DMHTT เพื่อปลอดภัยจาก COVID-19

“เว้นระยะห่าง สวม Mask ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงแออัด เคร่งครัดไทยชนะ หมอชนะ”