ตลาด อ.ต.ก. ดำเนินมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการทุกท่าน

0
929
ตลาด อ.ต.ก. ดำเนินมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการทุกท่าน
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการทุกท่านและสร้างสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในที่ดี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ที่ผ่านมา อ.ต.ก.ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และยึดปฏิบัติตามประกาศของราชการ กำหนดจุดทางเข้า-ออก รอบตลาด ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและการสวมหน้ากากอนามัย ตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ เพิ่มจุดบริการล้างมือภายในตลาด ตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัยของผู้ประกอบการ กำหนดการเว้นระยะห่างระหว่างสังคม Social Distancing ทำความสะอาดบัตรจอดรถทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยแอลกอฮอล์ และทำความสะอาดพื้นที่ตลาดทุกวันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
อ.ต.ก.ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กรมอนามัยและกรมควบคุมโรค ตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับผู้ประกอบการค้าและผู้ช่วยค้าใน อ.ต.ก. ทุกราย พร้อมทั้งควบคุมเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยเป็นประจำ และเข้มงวดกับผู้ค้าและผู้ช่วยค้าในการสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ หากฝ่าฝืนมีมาตรการสั่งหยุดจำหน่ายทันที ทั้งนี้ อ.ต.ก. ได้ติดตามสถานการณ์ภายในตลาด อ.ต.ก. อย่างต่อเนื่อง หากพบผู้ค้าหรือผู้ช่วยค้ารายใดที่มีความเสี่ยงจะให้หยุดขายทันทีและส่งผู้ค้าและผู้ช่วยค้าที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ พร้อมคุมเข้มชุมชนผู้ค้าป้องกันบุคคลภายนอกนำเชื้อเข้ามาในชุมชน นอกจากนี้ อ.ต.ก. ได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรและมณฑลทหารบกที่ 11 ดำเนินการทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ทั้งหมดของ อ.ต.ก. ทั้งอาคารสำนักงาน จุดแจกบัตรทางเข้า – ออก ของเส้นทางการเดินรถ ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดน้ำ อาคารจอดรถ 6 ชั้น และตลาดสด อ.ต.ก. อย่างสม่ำเสมอทุกๆ 3 – 5 วัน
ดังนั้น ขอให้ทุกท่านมั่นใจในมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด และขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย ปิดปากและจมูก เพื่อป้องกันการติดเชื้อและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้ ตลาด อ.ต.ก. ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ไม่เว้นวันหยุด