กองทุนยุติธรรม

0
1414

กระทรวงยุติธรรม จัดสัมนาพัฒนาเครือข่ายสื่อ เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนในกิจการกองทุนยุติธรรม

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม. เป็นประธานในพืธีเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองทุนยุติธรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ. เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ภารกิจและผลการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรมแก่สือมวลชนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้เครือข่ายสื่อให้เป็นช่องทางเผยแพร่ภารกิจของกองทุนยุติธรรมสู่ประชาชนในทุกสื่อดิจิตอลในยุค4.0. ตามนโยบาลของรัฐบาล. โดยมีนางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม. ผู้ปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุตืธรรม รวมทั้งสื่อมวลชนจากภาคเกชน เข้าร่วมงาน. รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ในอดีตทีผ่านมา การเข้าถึงความยุติธรรม. ของประชาชนเแนเรื่องยากเพราะการไม่มีความรู้ไม่เข้าใจกฎหมาย สิทธิเสรีภาพอันพึงมีพึงได้ โดยชอบธรรม ทำให้ประชาชน. ถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกล่วงละเมิดจากบุคคลทีอยูในภาวะ่เหนือกว่า. ตลอดจนความยากจนเป็นอุปสรรค. ต่อการเข้าถึงความยุติธรรม. เพราะขบวนการดำเนินคดีนั่นมีค่าใช้จ่ายสูง เพือลดช่องว่างและความเหลือมล้ำ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ในการช่วยเหลือคนยากจนให้เข้าถึงความยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดตั้ง กองทุนยุติธรรม ในปี2558. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย. การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี การปล่อยตัวชั่วคราว การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน กล่าวเสริมว่า. เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าถึงการบริการของกองทุนยุติธรรมได้อบ่างสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพในยุค4.0 จึงจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นช่องทางในการเผยแพร่บทบาทภารกิจ. และผลการดำเนินการของกองทุนยุติธรรมไปสู่ประชาชนในทุกช่องทางให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว. โดยโครงการสมันมนาเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่5-7 มิถุนายน2562. ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ และโรงแรมเอวันเดอะรอยัล ครูส เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี.

นอกจากนี้ทางสำนักงานกองทุนยุติธรรมยังได้ผลิตสื่อดิจิตอล มินิซีรีย์ซิกคอม สนุกสนานจำนวน20 ตอน ความยาวตอนละ 5. นาที เผยแพร่่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง5. และช่องทางสื่อออนไลน์ เสนอเป็นตอนแรกวันที่12 มิถุนายนเวลา 16.30. เป็นต้นไป
. ในช่วงท้ายได้มีการเสวนาหัวข้อสื่อมวลชนจะสร้างการรับรู้และเข้าถึงบริการกองทุนยุติธรรมในปัจจุบันอย่างไรและทำอย่างไรให้ประชาชนรู้จักและเข้ารับการช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม. โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม นางสาวมยุรี จำจรัส นางสาวสุดาพร สกุลดี หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและช่วยเหลือประชาชน นายเศรษฐวุฒิ เพชรสง หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและพัฒนาระบบงาน นางจิตลดา เสียงใส หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยี่สารสนเทศ นายคณาโชค ตามจิตเจริญ. เลขาธิการ สำนักข่าวเออีซีไทยนิวส์. นายคัมภีร์ พลการ เป็นพิธีกรดำเนินการเสวนา คณาโชค ตามจิตเจริญ รายงาน ภาพ/ข่าว