TOT. ร่วมอนุรักษ์ ปลูกต้นไม้ มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ 

0
1543

 

บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้านครหลวง 3 ร่วมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ  

 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้านครหลวง 3 เป็นประธานปลูกต้นไม้  มอบทุนการศึกษา วันต้นไม้ของชาติ พร้อมด้วย นายวิชิต พุ่มศุขโข ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้านครหลวงที่ 3.2 และพนักงาน กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้านครหลวง 3 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.วีรนุช สุทธพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า นายเฉลิมพล สิทธิพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า นายปิยพันธ์ เต่าทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ให้การต้อนรับ.

 

 

 

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้านครหลวง 3   กล่าวว่า ในวันนี้เป็นที่ทราบกันดี ปัญหาอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ และจิตสำนึกของทุกคนในชุมชนให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

 “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ “ ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กรมป่าไม้ได้เชิญชวนให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติทุกปี เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันที่เพิ่มขึ้นทุกปี  คณะผู้บริหารและพนักงาน ในกลุ่มงานขายและปฏิบัติการลูกค้านครหลวง 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ และได้ถือปฎิบัติสังการให้พนักงาน ช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟู มาตลอด  ได้ช่วยกันดูแลรักษา ร่วมปลูกกล้าพันธุ์ไม้ให้เจริญเติบโต เป็นพื้นที่สีเขียว ช่วยลดปัญหาโลกร้อน ถ้าเราร่วมมือกันก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ และ ทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนโลกที่อุดมสมบูรณ์ของเราไปอีกยาวนาน 

นายประจักษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร คณะครูอาจาร์ย – นักเรียน โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทปราการ ที่จัดสรรพื้นที่และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนต้นกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้ จ.สมุทรปราการ จำนวน 50 ต้น

 

ทางด้าน ดร.วีรนุช สุทธพันธ์ ผอ.โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณบริษัทTOT เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความสำคัญกับโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สำหรับพื้นที่โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้านั้นมีเนื้อที่ 50 ไร่ บริบท พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ บางพื้นที่ ไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้ เนื่องจากมีน้ำทะเลหนุน   ต้องเลือกปลูกให้เหมาะกับสภาพพื้นที่   อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องขอขอบคุณทางบริษัท TOT คือการช่วยอนุเคราะห์ ดูแลทุนการศึกษานักเรียน ซึ่งปัจจุบันนักเรียน มีการเดินทางมาเรียนยังไม่สะดวก เพาะบางครอบครัวต้องใช้เรือสัญจร เพื่อมาโรงเรียน ปัญหาหลักใหญ่นั้นคือค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และบางครอบครัวก็ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร  การได้สนับสนุนทุนในครั้งนี้ทางโรงเรียนจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ซึ่งเป็นมดงานในอนาคตที่จะดูแลประเทศชาติต่อไป.