กองทุนยุติธรรม นำสื่อมวลชน เยี่ยมดูงานอนุรักษ์เต่าทะเล สัตหีบ ชลบุรี

0
368

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล กองทัพเรือ  โดยมี นาวาตรีพิทักษ์เกียรติ เสวตหารี ผู้ช่วยหัวหน้า ส่วนวิชาการและประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ กองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ และสื่อมวลชน  จำนวน 70 คน นำโดยนางสาวจิตลดา เสียงใส หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยี่สารสนเทศ ผู้้ทำหน้าที่แทน นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการกองทุนยุติธรรม ที่ได้เข้าศึกษาเยี่ยมชม ดูงานด้านการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล ของศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ชายหาดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) อำเภอสัตหีบ ชลบุรี ซึ่งทางกองทัพเรือได้ดำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเลมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2493

การดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ มุ่งเน้นที่จะอนุบาลเต่าทะเล ตั้งแต่ออกจากไข่ จนโตพอที่จะปล่อยลงสู่ทะเล กลับคืนสู่ธรรมชาติ เป็นแหล่งวิจัยเต่าทะเลเพื่อเป็นข้อมูลในการอนุรักษ์ มีโรงพยาบาลเต่าทะเลเพื่อรักษาเต่าทะเลที่ได้รับการบาดเจ็บ หรือเป็นโรค
การเปิดให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนั้น เนื่องจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเป็นแหล่งอนุบาลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถดำเนินการปล่อยเต่าทะเลที่ได้ทำการอนุบาลให้กลับคืนสู่ท้องทะเล รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิจัยข้อมูลในการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลที่ดี ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและกระตุ้น ให้ร่วมมือกันส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลซึ่งจะเป็นผลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อเนื่องกันในด้านต่าง ๆ ตามมา

ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล เปิดให้นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๔ ๕๗๓๖ – ๖๕ ต่อ ๐๖๖ – ๑๐๓๕, ๑๐๓๖                                                                                       

คณาโชค ตามจิตเจริญ รายงาน ภาพ/ข่าว