เทคนิคมีนบุรี ร่วมมือ สถาบันวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาประเทศเกาหลี และ Mirim Meister School ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ วัฒนธรรม และภาษา 

0
419

 

        วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และ โรงเรียน Mirim Meister School แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการวัฒนธรรม และภาษา 

        เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี พร้อมด้วย นายโกวิทย์ ส่องสี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางธัชญา แสงศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวบัณฑารีย์ โภชน์พันธ์ หัวหน้างานความร่วมมือ นางลาวัณย์ พงษ์สุวรรณ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และคณะครูผู้สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุกิจ เข้าร่วมประชุมระบบออนไลน์

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

        นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง กล่าวว่า ได้จัดทำความร่วมมือผ่านการอบรม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ วัฒนธรรม และภาษาฯ โดยฝ่ายงานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงาน จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี Korean Research Institute of Vocational Education and Training (KRIVET) 

        ทางแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดเตรียมการแสดงรำไทยชุด “ชุมนุมเผ่าไทย” ซึ่งเป็นการแสดงกิจกรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยอันงดงามให้ผู้ร่วมเข้าประชุมได้ชมด้วย

        โดยผู้บริหารทั้งสองฝ่าย รู้สึกประทับใจและชื่นชมความสามารถของนักเรียนนักศึกษา และขอขอบคุณที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นภายใต้สถานการณ์โควิด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อีกครั้ง หลังจากสถานการณ์โควิดนี้คลี่คลาย นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง กล่าว