เจ้านายองค์กร ชอบสวนกระแส สั่งลูกน้องทำงานช่วงล็อคดาวน์ 100% 

0
481

บุคคลากรใน สอศ. ร้องประธานเครือข่ายฯ ขอ รมต.ตรีนุช เห็นใจ โดนเลขาอาชีวะสั่งให้มาทำงานช่วงล็อคดาวน์ 100% เกิดความเสี่ยงสูง

 

     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ออกประกาศ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ประกาศลงนามโดย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในประกาศฯได้สั่งการให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก/ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์หัวหน้าหน่วย ผู้อำนวยการกลุ่มและหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติทุกคน  

     บุคลากรตามคำสั่งดังกล่าวของอาชีวะในส่วนกลางได้ร้องเรียนไปยัง นายเศรษฐศิษฎ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.) ว่าเหตุใด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้ออกประกาศให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าว ซึ่งเมื่อรวมกันทุกตำแหน่งแล้วถือว่ามีจำนวนมากต้องมาทำงานทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิดอย่างมาก โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรและความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ

     ขณะนี้มีบุคลากรระดับสูงและระดับเจ้าหน้าที่ใน สอศ. ติดเชื้อโควิดแล้วหลายราย ประกาศนี้ยังขัดแย้งกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ลงนามโดยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้หน่วยงานในสังกัดปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยให้ผู้บริหารของหน่วยงานมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายและการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน และต้องได้รับอนุญาตก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานที่หน่วยงานด้วย 

     เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพฯปริมณฑลและภูมิภาคหลายจังหวัดรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร อีกทั้งนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและยกระดับความเข้มงวดของมาตรการการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มเติมขึ้นด้วย จากข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุดกระทรวงศึกษาได้มีความตระหนักและห่วงใยในสวัสดิภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

     เครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.) จึงขอเรียกร้องผ่านไปยัง นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นใจในข้อกังวลความไม่ปลอดภัยของบุคลากรดังกล่าว ได้พิจารณาแก้ไขประกาศดังกล่าวนี้ โดยให้บุคลากรทำงาน work from home ตามประกาศของรัฐบาลและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อเห็นแก่ความปลอดภัยในชีวิตทั้งเป็นขวัญกำลังใจเป็นสำคัญ รวมถึงความเสียหายที่จะอาจตามมาหากประมาทไม่ปฏิบัติตามมาตรการของทางรัฐบาลและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ หากมีบุคลากรติดเชื้อโควิดต้องเสียชีวิตเจ็บป่วยซึ่งจะกระทบต่อการปฏิบัติงานของทั้งส่วนกลางและสถานศึกษาในวงกว้าง นายเศรษฐศิษฎ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวะแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.)กล่าว