เลินเล่อเอง! ศาลปค.กลาง ยกฟ้องคดี ชนม์สวัสดิ์ ขอเพิกถอนคำสั่งชดใช้ 9.2 แสน อุดหนุนกีฬา

0
63

 

ศาลปค.กลาง พิพากษายกฟ้องคดี ‘ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม’ อดีต นายก อบจ.สมุทรปราการ ขอเพิกถอนคำสั่งนายก อบจ. สมุทรปราการ ให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 9.2 แสน กรณีอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนากีฬาเยาวชน ประชาชน นักกีฬาไปสู่ความเป็นอาชีพ ชี้เจ้าตัวไม่ตรวจสอบกลั่นกรองงานตามหน้าที่ -ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย

                                             ………………………….

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2564  ศาลปกครองกลาง พิพากษายกฟ้องคดีที่ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม อดีต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ ฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งนายก อบจ. สมุทรปราการ ที่ให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินกว่า 923,100 บาท  กรณีอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนากีฬาเยาวชน ประชาชน และนักกีฬาไปสู่ความเป็นอาชีพ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ อบจ.สมุทรปราการ ได้รับความเสียหาย

ศาลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ อบจ.สมุทรปราการ ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการพัฒนากีฬาเยาวชน ประชาชน และนักกีฬาไปสู่ความเป็นอาชีพ จำนวน 18,462,000 บาท เมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยเป็นการจ่ายให้แก่ทีมสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ เอฟซี และทีมสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน และเป็นการจ่ายเงิน เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ทีมสโมสรฟุตบอลทั้งสองทีมเท่านั้น จึงมิได้เป็นการดำเนินงานที่มีลักษณะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองเป็นส่วนรวม จึงมิใช่โครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อันจะตั้งงบประมาณอุดหนุนได้ การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ทีมสโมสรฟุตบอลตามโครงการดังกล่าว จึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่จะอนุมัติเงินอุดหนุนตามบทบัญญัติของกฎหมายและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ศาลฯ ระบุด้วยว่า ขณะเกิดเหตุพิพาท ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายก อบจ.สมุทรปราการ ได้อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอความเห็นโดยไม่มีการทักท้วงหรือชะลอการเบิกจ่ายเพื่อทบทวนกรณีดังกล่าวแต่ประการใด จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองงานตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและไม่ใช้ความระมัดระวังที่ควรต้องกระทำในฐานะนายกองค์การฯ ในการตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่

พฤติการณ์จึงถือได้ว่า เป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ อบจ.สมุทรปราการได้รับความเสียหาย การที่นายก อบจ.สมุทรปราการมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ 5 ของความเสียหาย เป็นเงินจำนวน 923,100 บาท จึงเป็นการกำหนดสัดส่วนความรับผิดที่เหมาะสมแล้ว

ข้อมูลจาก        สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)