วัดโขดหิน คัดแยกขยะเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม

0
623

 

จากสถานการณ์ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงทุกปี ในขณะที่ อัตราขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปกําจัด และอัตราขยะมูลฝอยที่ถูกนํามาใช้ประโยชน์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียง เล็กน้อยเท่านั้นท้งนี้  วิกฤตปัญหาขยะมูลฝอย จึงถือเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการแก้ไข อย่างเร่งด่วน 

 

ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งด้านปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ดําเนินการไม่ถูกต้องยังคงไม่ได้รับการปรับปรุง รวมท้งในสังคมเมืองที่มีการ ขยายตัวสูงตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมท้งเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการบริโภคเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยในสังคมเมืองเพิ่มขึ้นตามไป 

 

พื้นที่วัดโขดหิน ตำบลมาบตะพุด เมืองระยอง ประสบปัญหามลพิษจากมีขยะจำนวนมากกระจัดกระจายไปทั่วเมือง ตามโรงงานในเขตอุตสาหกรรมและกิจกรรมการดำเนินชีวิตของผู้คนในพื้นที่ 

ทางวัดโขดหินเกิดแนวคิดทำกิจกรรมการเก็บขยะอย่างมีระเบียบระบบเพื่อลดมลพิษ ป้องกันขยะตกค้าง  พระมหาอัคคธัมโม เจ้าอาวาส วัดโขดหิน จึงได้เริ่มโครงการลดและคัดแยกขยะในพื้นที่ ทั้งได้รับการการสนับสนุนของ SCG  

พระอัคคธัมโม กล่าวว่า ชาวพุทธเชื่อในความสำคัญคำสั่งสอนพระพระพุทธศาสนา อันมีพระสงฆ์ เป็นตัวแทน ความเชื่อจึงเกิดขึ้นง่ายการบอกบุญ ร้องจากพระ จึงทำได้ง่ายชาวบ้านจึงเกิดความเชื่อทำตาม 

การอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการเกลี้ยกล่อมให้พลเมืองเลิกนิสัยที่ไม่พึงประสงค์และส่งต่อหลักการเหล่านั้นให้กับลูกหลานของพวกเขาเกิดขึ้น  

โดยเสริมว่า ชาวบ้านกำลังพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากขยะอย่างถาวร เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่ให้รางวัลแก่เรา คือให้ที่อยู่อาศัย เห็นได้ว่าชาวบ้านในพื้นที่ กระทั่งเด็กนักเรียน ได้ช่วยรวบรวมขยะ ถุงพลาสติก ทำการคัดแยกเพื่อรีไซเคิล ลดการใช้วัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ นำไปขาย เงินที่ได้นำเข้าวัดหรือทำบุญอื่น

พระมหาอัคคธัมโม กล่าวว่า  “ข้าพเจ้ามีบุญที่ได้เป็นพระภิกษุ คนไทยเคารพพระสงฆ์ แม้จะนับถือศาสนาอื่น แต่ก็ยังให้คุณค่าแก่พระสงฆ์ ด้วยความเคารพนี้ พวกเขาจะพิจารณาสิ่งที่อาตมาพูดหรือทำ มีความศรัทธา มันคงเป็นความกตัญญู ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราต้องให้ความรักกับสิ่งแวดล้อม นี่คือความกตัญญู เช่นเดียวกับวิธีที่เราจ่ายเงินภาษีให้กับประเทศไทย – ประเทศที่เราอาศัยอยู่ – เราอาศัยอยู่บนโลกนี้ ดังนั้นเราจะต้องชดใช้คุณแผ่นดิน สิ่งที่ได้ให้ไว้แก่เราด้วย”

วรรณี เที่ยงแท้  อุบาสิกาวัดโขดหิน บอกว่า “ด้วยความศรัทธามาถึงขั้นตอนนี้ คิดว่ามันจะเกิดประโยชน์มาก ไม่ทำลายทรัพยากรโดยใช่เหตุ  เมื่อนำสิ่งของเหลือใช้ ขยะที่เกิดขึ้นนำมาให้วัดคัดแยก  ตนเอง สามี รวบรวมขยะใส่ถุงใหญ่เต็มใบทุกๆ 15 วัน จะนำไปให้ที่วัด นักเรียนก็ร่วมทำแบบเดียวกัน สุดท้ายก็เกิดประโยชน์ เมื่อนำไปเปลี่ยนเป็นเงิน มาบริหารจัดการ

 

ที่มา A24 News Agency