องคมนตรี เยี่ยม นักศึกษาทุนพระราชทาน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

0
984

เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๒ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ  โดยมีนาย นายณัฐกิตต์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เป็นการดำเนินการในโครงการกองทุนการศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  ทรงตระหนักในคุณค่าความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพด้วยการให้การศึกษา เพราะการศึกษาจะสร้างโอกาสให้ได้เรียนรู้วิชาการความรู้ต่างๆ ที่จะสามารถนำมาใช้ประกอบอาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้สนองเบื้องพระยุคลบาทร่วมปฏิบัติงานใน “โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เป็นทุนที่ให้เปล่า

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาสมุทรปราการ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน ในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมด้านจิตอาสา ซึ่งตระหนักถึงจุดมุ่งหมายเพื่อลดปัญหาการทะเลาะวิวาท และปลูกฝังค่านิยมการมีจิตอาสา ในการทำความดีด้วยหัวใจ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงการส่งเสริมให้ประพฤติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน

ท่านองคมนตรี “ ได้เน้นย้ำเฉพาะผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ขอให้เป็นคนดี และคนเก่ง โดยต้องมีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไป การเคารพขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และความรักชาติ รักสามัคคี การอดทน เสียสละ และตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ”
สำหรับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการมีนักเรียนทุนพระราชทาน 1 คนคือ นางสาวกันยา วัชรานันทกุล เรีย