นร. ป้อม วอล์คแรลลี่ ส่งเสริมสุขภาวะ รักษ์ดิน รักษ์สิ่งแวดล้อม 

0
163

นร. ป้อมฯ วอล์คแรลลี่ ส่งเสริมสุขภาวะ รักษ์ดิน รักษ์สิ่งแวดล้อม พื่อลดปัญหามลภาระสิ่งแวคล้อม ที่เพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอย เศษอาหารที่เหลือกิน  ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวนและป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาวะของนักเรียน

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.64 ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม วอล์คแรลลี่ ส่งเสริมสุขภาวะรักษ์ดิน รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี นางสาววีรนุช สุทธพันธ์  ที่ปรึกษาโครงการ วอล์คแรลลี่ ส่งเสริมสุขภาวะรักษ์ดิน รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมคณะนักเรียนร่วมให้การต้อนรับผ่านระบบออนไลน์ 

โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สังกัดเขตการศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต1 เปิดสอน  ระดับอนุบาล 2 – ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ตั้งอยู่ในเขตป้อมพระจุลจอมเกล้า ติดค่ายทหารเรือ  ซึ่งนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่โดยรอบเหมาะแก่การจัดกิจกรรมต่างๆ งโดยเฉพาะ เดิน -วิ่ง เนื่องด้วยภูมิทัศน์มีความสวยงาม ร่มรื่น และเงียบสงบ เหมาะแก่การออกกำลังกายในทุกช่วงเวลา  มีการจัดบ่อยครั้งในพื้นที่ 

นอกจากเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงยังสร้างชุมชนให้เกิดความสามัคดีในด้านวิถีชีวิต มีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า เช่น ซอยสอง(วัดสาขลา)คลองมอญ ชุมชนหลังโรงเรียนเป็น เป็นดัน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพประมงพื้นบ้าน ในอดีตมีปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างรุนแรง เด็กนักเรียนที่เรียนจบ ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะไม่ค่อยได้มี โอกาสไปศึกษาต่อ ด้วยฐานะเศรษฐกิจครัวเรือนของผู้ปกครอง  

คุณครูและผู้บริหารโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญ ในการเรียนรู้การพึ่งตนเองโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ตามบริบทของพื้นที่ ครูและนักเรียน จึงร่วมกันออกแบบโครงการ วล์ดแรลถี่ ส่งเสริมสุขภาวะ รักษ์ดิน รักษ์สิ่งแวคล้อม เพื่อลดปัญหา มลภาระสิ่งแวคล้อม ที่เพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอย(ใบไม้)และเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวนและป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของนักเรียน

อย่างไรก็ตาม ในการเรียนรู้ยังแบ่งได้ทั้งแบบออน ไลน์ และการลงพื้นที่ ๆ เหมาะสมกับคณะครูและนักเรียนระยะที่ 1 มีการนำเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานและเศษใบไม้ กึ่งไม้ มาทำเป็นดินปุ้ยหมัก เพื่อนำมาไว้บำรุงต้นไม้และปลูกพืชผักสวนครัวแบบใช้บ่อปูนซิเมนต์ iระยะที่2 จะมีการแปลงขยะให้เป็นดิน และระยะที่ 3 มีการทำน้ำหมักากเศษอาหาร 

มีการทำเป็นขั้นตอนเพราะ บริเวณโรงเรียนมีสภาพพื้นที่เป็นดินเต็มไม่เหมาะสำหรับการปลูกพืชผักต่างๆ ซึ่งต้องดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อผลสัมฤทธิ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มโน๊ตเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ