สพป.สป. เขต 1 มอบสื่ออุปกรณ์เสริมประสบการณ์  สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0
328

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบสื่ออุปกรณ์เสริมประสบการณ์  สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ได้จัดให้มีพิธีมอบสื่อเสริมประสบการณ์  สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 16 โรงเรียน โดยมี นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ส.ส.สมุทรปราการ เขต1 เป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย โดยมีนายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  นายภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  

นายทศพร ถือพุดซา  กล่าวว่า  การมอบสื่อเสริมประสบการณ์ในครั้งนี้เนื่องจากโครงการสื่อเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโครงการ ที่ทางสำนักงานเขตการศึกษาปฐมศึกษาได้ให้ความสำคัญ ในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัยอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะเด็กและครอบครัวที่ขาดแคลน เป็นการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนและครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดี เรียนรู้อย่างมีความสุข เพิ่มทักษะ ช่วยอำนวยความสะดวก ให้การพัฒนาทางกายภาพ ทักษะทางสมองน้องๆ ได้เร็วขึ้น

     

จากนั้น นายภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้ซี้แจงแนวทางการใช้สื่อเสริมประสบการณ์และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย  โดยได้กล่าวว่า  งบประมาณที่ได้จัดหาสื่อการสอนสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยนี้เกิดจากงบประมาณเร่งด่วนของ สพฐ.  ที่เห็นความสำคัญของการจัดประสบการณ์ ของน้องๆ ปฐมวัย  ที่ไม่สามารถไปโรงเรียน  อ่านหนังสือ  หรือทำแบบฝึกหัดได้  จึงได้จัดหางบประมาณเร่งด่วน  เพื่อหาสื่อเสริมประสบการณ์  พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่  ให้เหมาะสมกับช่วงวัย 

ทั้งนี้ทราบดีว่าการเรียนสอนระบบออนไลน์สำหรับน้องๆ อนุบาลจะลำบากเพราะช่วงวัย ฉะนั้นการใช้สื่ออุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ การรับรู้พัฒนาการทางสมอง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาการของเด็กให้มีความสมบูรณ์ที่สุด ” ดร.ภูมิ พระรักษา กล่าว