สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดสอบครูผู้ช่วย ๔๘๓ อัตรา

0
681

 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. 

โดยเปิดรับสมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข รวมทั้งสถานที่ดำเนินการสอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://ipa.vec.go.th หรือเว็บไซต์ https://www.vec.go.th/

จัดสอบ ภาค ก (ความรู้ความสามารถทั่วไป) และภาค ข (มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ) ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 โดย ภาค ก สอบเวลา 09.00-12.00 น. แบ่งเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 100 คะแนน, ทักษะภาษาอังกฤษ 50 คะแนน และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

ส่วน ภาค ข สอบเวลา 13.30-16.30 น. แบ่งเป็นมาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน 75 คะแนน, มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) 100 คะแนน และความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 25 คะแนน ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันต้องได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ทาง สอศ.จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันที่ได้คะแนนภาค ก และ ภาค ข ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ

สำหรับบัญชีแสดงกลุ่มวิชาหรือทาง ที่ประกาศรับสมัครสอบฯ แบ่งเป็นคุณวุฒิปริญญาตรี 

1.กลุ่มวิชาสามัญ ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ มีจำนวน 10 กลุ่มวิชา รวม 81 อัตรา วิชา ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, พลศึกษา 

2.กลุ่มวิชาขาดแคลนหรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ ในวันสมัคร มีจำนวน 66 กลุ่มวิชา รวม 402 อัตรา วิชา ช่างยนต์, ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต, ช่างไฟฟ้ากำลัง, การบัญชี, การตลาด, ช่างก่อสร้างและโยธา, ช่างเชื่อมโลหะ, เมคคาทรอนิกส์, เทคนิคคอมพิวเตอร์, การจัดการโลจิสติกส์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พืชศาสตร์และเกษตรกรรม อุตสาหกรรม, ช่างกลเกษตร, สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์, อาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์, ผ้าและเครื่องแต่งกาย, เสริมสวย, การโรงแรม เป็นต้น


ตรวจสอบรายละเอียดและรับสมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข รวมทั้งสถานที่ดำเนินการสอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://ipa.vec.go.th หรือเว็บไซต์ https://www.vec.go.th/