ประธานอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต(สปท. ป.ป.ท.) ลงพืี้นที่สร้างเครือข่าย ผล ITA ปี 64 จ.สป.ได้ระดับ A.  อบต.บางปลา, ทม.เมืองลัดหลวง,ทน.สมุทรปราการ ได้ระดับ AA  ทต.บางพลีน้อย,อบต.บางเพรียง ติด E

0
56

ประธานอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต(สปท. ป.ป.ท.) ลงพืี้นที่สร้างเครือข่าย ผล ITA ปี 64 จังหวัดสมุทรปราการได้ระดับ A.  อบต.บางปลา, เทศบาลเมืองลัดหลวง,เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้ระดับ AA. เทศบาลตำบลบางพลีน้อย,อบต.บางเพรียง ติด E.

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ นายประชา เตรัตน์ ประธานอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต(สปท. ป.ป.ท.) และคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเป็นประธานเปิด ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Big Rock) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง) ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต โดยมีสำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยร่วมดำเนินการซึ่งมีแผนการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันนั้น การขับเคลื่อนภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนองค์กรชุมชน ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

จังหวัดสมุทรปราการในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรตรวจสอบความโปร่งใส คณะกรรมกรธรรมภิบาลจังหวัด เครือข่ายภาคประชาชนซึ่งมีกิจกรรมที่ภาครัฐสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองและกิจกรรมที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นต่อไป ถือเป็นโอกาสอันดีที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการเป็น 1 ใน 11 จังหวัดเป้าหมายพื้นที่นำร่อง ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจดังกล่าว ซึ่งจังหวัดมีความพร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

องค์กรภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมในครั้งนี้ประกอบด้วย สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ สภาองค์กรชุมชนตำบล สมัชชาสุขภาพ สภาเด็กเยาวชน ชมรมSTRONG จิตพอเพียง  คณะอนุกรรมการ กปข.เครือข่ายเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง เป็นต้น ที่เข้าร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ผ่านหน่วยงานในจังหวัดทุกระดับรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน 

ขณะเดียวกัน นายประชา เตรัช ยังได้ฝากถึงส่วนราชการต่างๆ ที่มีองค์กรภาคประชาสังคมเข้ามาทำงานด้วยอย่าได่กังวล เขามิได้เข้ามาตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ ถ้าทำแบบสุจริตใสสะอาดเป็นการดีที่มีคนมาช่วยขับเคลื่อนงานให้ไปได้ดี เพราะทุกวันนี้ภาคประชาสังคมเขาเคลื่อนงานด้วยจิดอาสามาก่อนงบประมาณส่วนภาครัฐ งบประมาณต้องนำหน้าถึงจะทำได้ 

นอกจากนี้มีการสอบถามถึงความล่าช้าในการทำงาน ป้องกันการทุจริตขององค์กร มีหลายเรื่องที่ช้านาน เกิน 10 ปี คดียังไม่คืบ  รายงานความโปร่งใสของหน่วยงาน จากผลสำรวจ ITA ปี 64 จังหวัดสมุทรปราการได้ระดับ A.  อบต.บางปลา, เทศบาลเมืองลัดหลวง,เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้ระดับ AA เทศบาลตำบลบางพลีน้อย,อบต.บางเพรียง ได้ระดับ E และ รางวัลโล่เกียรติยศผลงานสูงสุด ระดับชาติ คือองคืการบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และ อบต.บะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร