ป.ป.ช.ภาค ๑ จัดประชุมSTRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตในพื้นที่

0
228

     

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๑ จัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของชมรมSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตในพื้นที่ภาค ๑ 

 

       เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ที่ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  นายสำนาน มีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิด โครงการ STRONG  – จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๑ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตในพื้นที่ภาค ๑ 

       โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔ ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของการแก้ปัญหาการทุจริต คือการได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ประชาชนมีความตื่นตัวต่อการทุจริต มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศ มีกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับฐานความคิดให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ มีวัฒนธรรมทางสังคมที่มีฐานอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความละอายต่อการทุจริต และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม จึงเป็นที่มาของการพัฒนากรอบแนวคิดภายใต้   โมเดล “STRONG” ดังกล่าว

       STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เริ่มต้นจาก ๒๗ จังหวัดนำร่อง อยู่ในความรับผิดชอบของเขตพื้นที่ภาค ๑ จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขยายพื้นที่ดำเนินโครงการครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด และครอบคลุมกรุงเทพมหานครด้วย 

       สำหรับการดำเนินโครงการ STRONG ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ จะมุ่งเน้นการเพิ่มความเข้มแข็งของชมรม STRONGE – จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยร่วมบูรณาการแนวคิด โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตลอดจนกิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ ที่มีการดำเนินงานในพื้นที่ ทั้งในระดับประชาชนและเยาวชนเพื่อให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้านทุจริต พัฒนาชุมชนไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์

       บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการสร้างความโปร่งใสการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้ถึงปัญหาและภัยจากการทุจริต รวมทั้งร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียงสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๑ คาดหวังว่าการดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๑ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

       เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตในพื้นที่ภาคครั้งนี้ ทุกท่านจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปขับเคลื่อนโครงการ STRONGฯ ในระดับพื้นที่จังหวัด เพื่อพัฒนาชุมชนของตนด้วยกรอบSTRONG เกิดเครือข่ายจิตพอเพียงต้านทุจริต นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต

       จะเห็นได้ว่าปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นทั่วโลก แต่การลดการทุจริตจะเกิดขึ้นได้ด้วยจิตสำนึก รับผิดชอบ ที่พอเพียง

       จากดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index) ซึ่งจัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้มีการจัดอันดับความโปร่งใสของประเทศต่าง ๆ ในช่วงทุก ๆ 1-2 ปี ตั้งแต่ปี 2560–2563 อันดับการทุจริตของไทยลดลงมาถึง 8 อันดับ จากอันดับที่ 96 ในปี 2560 ลงมาอยู่อันดับที่ 104 ในปี 2563 สอดคล้องกับผลสำรวจของ เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (WEF) ที่ระบุว่า อุปสรรคการลงทุนในไทยอันดับ 1 คือ

          การทุจริต คอร์รัปชัน

       ในปัจจุบัน ได้มีการก่อตั้งองค์กรภาคประชาสังคมหลายองค์กร  ในการต่อต้านการทุจริต เช่น กลุ่มหมาเฝ้าบ้าน การใช้สื่อโซเชียลแจ้งเบาะแส ในการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การชี้เบาะแสให้กับ ป.ป.ช  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน การคอร์รัปชันในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นต้น 

ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่คนในสังคมไทยควรจะหันมาตระหนักถึงเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยอาจเริ่มจากการปลูกฝังเกี่ยวกับ “หลักธรรมาภิบาล” ไม่นิ่งดูดายให้กับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมาบ่อนทำลายสังคมไทยมากไปกว่านี้