กมธ. การศึกษา วุฒิสภา ดูงานจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 

0
139

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ยุคนิวนอมอน และอาชีวศึกษาทวิภาคี ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพ

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กมธ. การศึกษา วุฒิสภา ได้มอบหมายคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา นําโดย รศ. ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ การอาชีวศึกษาพร้อมคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระบบบูรณาการตามสถานการณ์โควิด และการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  โดยคณะอนุกรรมาธิการได้รับ การตอนรับเป็นอย่างดีจาก นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง  ผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ รวมถึงคณะครูอาจารย์ของวิทยาลัย 

การเดินทางครั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการ ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยน ความเห็นและลงพื้นที่ศึกษาดูผลงานของนักเรียนด้วย โดยที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้าน พาณิชยกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม ซึ่งมีประวัติการก่อตั้งมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีนักศึกษา3,200 คน ดังนั้นความแข็งแกร่งของสถานศึกษานับว่ามี ความสําคัญอย่างมากในการจัดการศึกษา มีการศึกษาระบบ ทวิภาคีที่มีภาคีเครือข่ายจากภาคเอกชนเข้าร่วมกับวิทยาลัย   เป็นความร่วมมือ กับสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งชุมชนรอบสถานศึกษา เพื่อสร้างความ เข้มแข็งให้วิทยาลัย 

ทางด้าน นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน สมาชิกวุฒิสภาและทำหน้าที่รองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.การศึกษาแห่งชาติ ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดของอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดอาชีวศึกษา เพื่อรับฟังเป็นข้อมูลในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ….ในวาระ 2 ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ในสภาขณะนี้ด้วย

เมื่อคณะอนุกรรมาธิการ เสร็จสิ้นภารกิจที่ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ได้เดินทางไปที่บริษัท อาซาฮีแมชชีน จำกัด  เพื่อเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร ปวช. และ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิค และหุ่นยนต์  และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบโรงงานโรงเรียนสากล ที่ทางวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนร่วมกับบริษัทมีความต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบัน  โดยมีคุณสมบูรณ์ จึงสัจจะ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร ครูฝึกในสถานประกอบการ นักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการ