กฟผ.คืนผืนป่า กว่า 4 แสนไร่ สร้างต้นน้ำใหม่ ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก กว่า 200 ล้านตัน ต่อปี…

0
982
?????????????? ?.????

โครงการปลูกป่า กฟผ.

กฟผ. ส่งมอบพื้นที่สีเขียวกว่า 4 แสนไร่คืนสู่ธรรมชาติ ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม สร้างแหล่งต้นน้ำและลดก๊าซเรือนกระจกได้ปีละกว่า 200 ล้านตัน เริ่มดำเนินการปลูกป่ามาตั้งแต่ ปี 2537 ร่วมกับกรมป่าไม้ตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 9 ทรงครองราชย์ครบปีที่ 50

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่า สร้างความอุดสมบูรณ์ให้กับป่าทั้งป่าบกและป่าชายเลน โดย กฟผ. เริ่มดำเนินการปลูกป่ามาตั้งแต่ ปี 2537 ร่วมกับกรมป่าไม้ตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 9 ทรงครองราชย์ครบปีที่ 50 และสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งขณะนั้น สภาพป่าของไทยเป็นป่าเสื่อมโทรมแทบทุกภาค จนเกิดปัญหาความแห้งแล้งและเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงทุกปี ในระยะแรก กฟผ. ได้รับพื้นที่มาดำเนินการฟื้นฟูป่า จำนวน 320,000 ไร่ ใน 22 จังหวัด และได้เพิ่มจำนวนเป็น 384,000 ไร่ ในระยะถัดไป โดย กฟผ. ได้ดำเนินโครงการปลูกป่ามาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงเข้าไปพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มเติมอีกด้วย

โครงการปลูกป่า กฟผ.
โครงการปลูกป่า จ.น่าน

ปี 2562 กฟผ. กำลังส่งมอบแปลงปลูกป่าที่ได้ดำเนินการปลูกมาตั้งแต่ปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดน่าน แพร่ และจันทบุรี เพิ่มอีกจำนวน 8,000 ไร่ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อไป และในปี 2563 กฟผ.เตรียมส่งมอบพื้นที่ป่าอีกจำนวน 2,000 ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการปลูกมาตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามหลักการปลูกป่าของโครงการ ที่ต้องมีระยะบำรุงรักษาป่าเป็นเวลา 2 ปี ต่อเนื่องภายหลังจากการปลูก เพื่อเพิ่มอัตราการอยู่รอดการเจริญเติบโตของต้นไม้ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่ กฟผ. ได้ดำเนินการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งนิเวศในพื้นที่

จากปี 2537 จนถึงปัจจุบัน กฟผ.ได้ปลูกป่าไปแล้วกว่า 480,000 ไร่ สามารถลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศได้ปีละกว่า 200 ล้านตัน ที่สำคัญ กฟผ. ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ พื้นที่ป่า ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และชายเลนของประเทศให้มีความอุดมสมบูรณ์ และ

เป็นแหล่งนิเวศน์ในพื้นที่อย่างยั่งยืน