สพป.สป. เขต 1 มอบสื่ออุปกรณ์เสริมประสบการณ์  เด็กปฐมวัย

0
84

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบสื่ออุปกรณ์เสริมประสบการณ์  สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564  ที่ห้องประชุมโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ได้จัดให้มีพิธีมอบสื่อเสริมประสบการณ์  สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียน โดยมี ดร.ภูมิ พระรักษา รองผอ.สพป. เขต1  นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์    รอง ผอ.สพป.เขต 1 ร่วมเป็นประธาน มอบอุปกรณ์สื่อการสอนช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย โดยมี นางสาว วีรนุช สุทธพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ คณะครู ให้การต้อนรับ 

ดร.ภูมิ พระรักษา  กล่าวว่า  การมอบสื่อเสริมประสบการณ์ในครั้งนี้ เนื่องจากมอบการสื่อเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโครงการ ที่มีคุณค่า มีประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัยอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะเด็กและครอบครัวที่ขาดแคลน เป็นการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนและครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดี เรียนรู้อย่างมีความสุข เพิ่มทักษะ ช่วยอำนวยความสะดวก ให้การพัฒนาทางกายภาพ ทักษะทางสมองน้องๆ ได้เร็วขึ้น

จากนั้น นายภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และคณะ  ได้ลงพื้นที่เยียมบ้านนักเรียน พร้อมได้มอบสื่อการสอนให้กับนักเรียนที่ไม่สามารถมารับเองได้ ได้ชี้แจงแนวทางการใช้สื่อเสริมประสบการณ์และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย  

 ทั้งนี้ทราบดีว่าการเรียนสอนระบบออนไลน์สำหรับน้องๆ อนุบาลจะลำบากเพราะช่วงวัยการรับรู้พัฒนาการทางสมองไม่พร้อม  ฉะนั้นการช่วยส่งเสริมในลักษณะสื่ออุปกรณ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งให้มีการพัฒนาที่สมบูรณ์ที่สุด ดร. ภูมิ พระรักษา กล่าว