“อาชีวะกรุงเทพเปิดเวทีจัดแข่งขันทักษะฝีมือ เฟ้นหาคนดีคนเก่งหวังไประดับภาค ระดับชาติ และนานาชาติ”

0
352

“อาชีวะกรุงเทพเปิดเวทีจัดแข่งขันทักษะฝีมือ เฟ้นหาคนดีคนเก่งหวังไประดับภาค ระดับชาติ และนานาชาติ”

16 ธันวาคม 2564 อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพสาขาวิชาทางด้านช่างอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การโรงแรมการท่องเที่ยว การโรงแรม อาหารและโภชนาการ คหกรรม วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ในระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาไปแข่งขันในระดับภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือของนักเรียนนักศึกษา ยกระดับการจัดอาชีวศึกษาของประเทศไทยไปสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

โดยมี นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ประธานกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดทั้งระบบ on site และ online ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และตามสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในสังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 88 แห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและส่ง นักเรียนนักศึกษาเข้าแข่งขัน โดยปฎิบัติตามมาตรการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัด