สปสช.เขต 6 ประชุม Zoom บุคลากรทางการศึกษา เตรียมแจกชุด ATK ล๊อตใหญ่ ให้นักเรียน

0
512
นายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทอง รอง ผอ. สปสช. เขต 6 ระยอง

สปสช.เขต 6 ประชุม Zoom บุคลากรทางการศึกษา เตรียมแจกชุด ATK ให้ นักเรียน บุคลากร ในเขตพื้นที่ จัดสรรให้ จำนวน 807,400 ชุด ขอรับได้ที่เขตสุขภาพพื้นที่ท้องถิ่น

     

 

          เมื่อวันนี้ 6 มกราคม 2565 นายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทอง รองผู้อำนวยการเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุน ATK ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ  Video Teleconference/Zoom และผ่าน Facebook live/nhso6 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น คุณครูในพื้นที่เขต 6 ระยอง ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี โดยมีคุณครูบุคลากรทางการศึกษาเข้าฟัง จำนวน 600 คน

          นายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทอง รองผู้อำนวยการเขต กล่าวว่า หน่วยบริการได้รับการจัดสรรชุดตรวจการติดเชื้อ          โควิด-19 (Antigen test kit หรือ ATK) จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 8.5 ล้านชุด สำหรับเขตสุขภาพที่ 6 ได้รับการจัดสรร จำนวน 807,400 ชุด โดยจัดสรรให้กับ สปสช.เขต 6 ระยอง จำนวน 740,400 ชุดและจัดสรรให้กับ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี จำนวน 67,000 ชุด โดยหน่วยบริการและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ จะใช้ Application  ถุงเงิน ในการขอรับชุดตรวจฯ และคุณครู ใช้ whitelist และApplication เป๋าตัง ในการขอรับชุดตรวจฯ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.)  และประชาชนใช้ Application เป๋าตัง ในการขอรับชุดตรวจดังกล่าว ในส่วนของโรงเรียนนั้นสามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับชุดตรวจการติดเชื้อโควิค-19 ได้จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่นั้นๆ ได้ จากนั้น ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพฯจะเสนอโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการกองทุนฯพิจารณาอนุมัติต่อไป

         “ผลการดำเนินงานการกระจาย  ATK เขตสุขภาพที่ 6 รับ ATK แล้วทั้งหมด 526,208 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 71.07 ของ ATK ที่ได้รับจัดสรร) บันทึกผลแล้ว  70,576 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 13.4) ผลตรวจ Positive + จำนวน 506 คน (ร้อยละ positive rate 0.7) สปสช. เขต 6 ระยอง ได้ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นำผู้ที่ ผลตรวจATK เป็น Positive เข้าสู่กระบวนการรักษาและการสอบสวนโรคต่อไป” นายวิศิษฎ์  กล่าว