อพวช. เปิดตัวหนังสือ Amphibians in Northern Thailand ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

0
492

อพวช. เปิดตัวหนังสือ Amphibians in Northern Thailand ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดตัวหนังสือ “Amphibians in Northern Thailand” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทยอย่างถูกต้องสู่สาธารณชนและนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงสำหรับการศึกษาวิจัยต่อยอดได้ในอนาคต พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธานสู่สังคมไทย

 ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจ     ในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ           ซึ่งมีนักวิจัยเฉพาะด้านของ อพวช. ที่มีความเชี่ยวชาญและหลากหลายทั้งด้านพืชและสัตว์ โดยนักวิจัยจะออกสำรวจเพื่อศึกษาความหลากหลายและเก็บตัวอย่างมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และถ่ายทอดไปสู่สังคม           ซึ่งในระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา อพวช. ได้ดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาโดยตลอด โดยการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ถือเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญของประเทศและเป็นงานที่สร้างความตระหนักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาขาธรรมชาติวิทยา จึงเป็นที่มาของการจัดทำหนังสือ“Amphibians in Northern Thailand” นี้ ขึ้น โดยหนังสือฯ ฉบับนี้ จะเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือ        ของประเทศไทยอย่างถูกต้องสู่สาธารณชนและนักวิจัยชาวต่างชาติ โดยสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงสำหรับการศึกษาวิจัยต่อยอดได้ในอนาคต พร้อมช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธานสู่สังคมไทย และเพื่อให้ประชาชนในสังคมมีความตระหนักและเข้าใจการอยู่ร่วมกันของคนและธรรมชาติ และร่วมกันอนุรักษ์        สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกให้คงอยู่ และนำองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในแง่การต่อยอดงานวิจัยและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

 พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดพิมพ์หนังสือ “Amphibians in Northern Thailand” อพวช. จึงได้จัด กิจกรรม “เสวนาภาษาอ๊บ” ขึ้น โดยนักเขียนหนังสือฯ ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังและถ่ายทอดความรู้พร้อมเจาะลึกการจัดทำหนังสือ “Amphibians in Northern Thailand”       ที่เกิดขึ้นนี้ รวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันของนักเขียนระหว่างหน่วยงานที่ร่วมมือกันพัฒนาอย่างพิถีพิถันในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ออกมาสู่สายตาสาธารณชน โดยมีวิทยากร คือ นายสัญชัย เมฆฉาย นักวิชาการ 7 สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. พร้อมด้วย Mr.Michael Cota นักวิชาการร่วมเขียนหนังสือฯ ที่ปรึกษาสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. และนางสาวฤทัยรัตน์ สงจันทร์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มาร่วมพูดคุยเสวนาในกิจกรรมฯ ดังกล่าว

 สำหรับการจัดจำหน่ายหนังสือ “Amphibians in Northern Thailand” จำหน่ายราคาเล่มละ650 บาท โดยสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.nsmscienceshop.com หรือ สามารถเดินทางมาซื้อได้ด้วยตนเองที่ NSM Science Shop ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 0832722727

———————————————–

นางสาวสุรัตนา ผิวนวล

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้อำนวยการ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

โทร 0 2577 9999 ต่อ 1807