บังคลาเทศ มีอัตราเพิ่มขึ้น ของอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

0
636

บังคลาเทศ- ย้อนกลับไปที่การพัฒนาอย่างรวดเร็วของบังคลาเทศ ความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น การขยายชนชั้นกลาง และรายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ของบังกลาเทศเติบโตอย่างมั่นคง ในปี 1970 มีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนเพียง 5 แห่ง ในขณะที่ในปี 2556 มีบริษัทประมาณ 800 แห่ง

 

ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียน 1,073 แห่ง ที่ทำธุรกิจนี้ โดย REHAB (สมาคมอสังหาริมทรัพย์และเคหะแห่งบังกลาเทศ) จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 879 บริษัท ที่มีขนาดใหญ่ จำนวนบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่ก็มีบทบาทสำคัญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยรวมเช่นกัน 

รายได้รวมของตลาดประจำปีอยู่ที่ Tk 58, 000 crore ในปี 2019 และตลาดเติบโตที่อัตราเฉลี่ยต่อปีที่ 10% ในช่วงปี 2019-2020  ตอนนี้แนวคิดของอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่อพาร์ตเมนต์ที่กำลังพัฒนาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเมืองจำลอง ห้างสรรพสินค้า และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้วย ภาคที่อยู่อาศัยในบังคลาเทศมีส่วน 7.96% ของ GDP 

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเชื่อมโยง เช่น แท่ง MS, ซีเมนต์, อิฐ, ทราย, กระเบื้องเซรามิก, สี, อุปกรณ์ตกแต่งและอุปกรณ์อื่นๆ มีส่วนทำให้ GDP ของประเทศประมาณ 12% ประมาณการจากการสำรวจสำมะโนประชากรครั้งล่าสุดระบุว่าความต้องการที่อยู่อาศัยทั้งหมดอยู่ที่ 0.8 ล้านหน่วยในปี 2020 และจะเป็น 1.14 ล้านหน่วยในปี 2030 ภาคส่วนนี้จะเพิ่มรายได้ของรัฐบาลโดยตรง (ในรูปของภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าจดทะเบียน ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ) โดยเฉลี่ยเกือบ 5.0 พันล้าน BDT 

Bangladesh is increasing of real estate continuously

Bangladesh- Back to the rapid development of Bangladesh. growing demand for housing middle class expansion And rising per capita income has helped keep Bangladesh’s real estate sector growing steadily. In 1970 there were only five registered real estate companies, while in 2013 there were about 800.

Currently, there are 1,073 listed companies doing this business, with REHAB (Bangladesh Real Estate Association) rated as a benchmark of 879 large companies. A number of unlisted companies, but they also play an important role in the overall real estate business.

Total annual market revenue was Tk 58,000 crore in 2019 and the market is growing at an average annual rate of 10% during 2019-2020. Now the real estate concept is not limited to developing apartments. but also the model city mall and important infrastructure The housing sector in Bangladesh contributes 7.96% of GDP.

In addition, linked industries such as MS ingots, cement, bricks, sand, ceramic tiles, paint, furnishings and other equipment contribute about 12% to the country’s GDP, estimates from the latest census indicate housing demand. Total is 0.8 million units in 2020 and 1.14 million units in 2030. This sector will directly increase government revenue. (in the form of VAT, registration fees, utilities, etc.) averaged nearly 5.0 billion BDT.

 

A24 News