ปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกใหม่ สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

0
1975

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย 62 ที่หอประชุมวัดราษฏร์บำรุง (หนองปลาดุก) ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทำการเลือกตั้งนายกคนใหม่ แทน นายกฯคนเก่าที่หมดวาระลงทั้งหมด  ซึ่งมี นายสุเทพ คงมาก รักษาการนายกสมาคมฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ เป็นนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

นายกสมาคมฯคนใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยปี 2562-2564 ได้แก่

อุปนายกสมาคมฯ 1นายเจริญสุข รุ่งเรือง,2 นายบัญชา พวงสวัสดิ์, 3 นายพินิจ เพ็งส้ม,4 นายเดชา นุตาลัย,5 นายทวี สมใจ,6 นายจัตตุกรณ์ ภูสีเขียว, 7 นายธีระสิทธิ์ อุตมะ,8 นายอุดมชัย เครือละม้าย,9 นายไพโรจน์ นุชประไพ,10 นายกิตติ รุ่งทอง,11 นายปรีชา โพธิ์ละคร,12 นายสนองศักดิ์ ดวงศรีจันทร์,13 นางจำรัส อิทธิกุล,14 นายสานิตย์ จิตต์นุพงษ์,และ15 นายฐิติภณ พุ่มบรรเทา

ที่ปรึกษาสมาคมฯ ประธานที่ปรึกษา นายชาญยุทธ ตรีศัพท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ1นายทนงค์ ฉิมพันธ์ ,2 นายสุเทพ คงมาก, 3 นายสาธุ อนุโมทามิ ,4 พล.ต.พงษ์ศักดิ์ วงษ์สวรรค์, 5 นายอัมรินทร์ ผจญยุทธ, 6 นายนิทัศ เจริญธรรมรักษา

นายสานิตย์ จิตต์นุพงษ์  อุปนายกสมาคมฯ รับผิดชอบด้านการตลาด กล่าวว่า  คณะกรรมการชุดนี้ จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของเกตรกรไทย จะไม่ให้นายทุน หรือฝ่ายการเมืองเข้ามาเข้ามาครอบงำอย่างที่เคยรับทราบกันมา ผลประโยชน์จะต้องเป็นของชาวนา มิใช่ใครมาหาผลประโยชน์ ทำนาบนหลังพวกเราอีกต่อไป

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมคนล่าสุด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 ที่ผ่านมา”กรมการข้าว” มีการประชุมพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2562 มีมติรับรอง “พันธุ์ข้าว กข79” ซึ่งเป็นข้าวพื้นนุ่ม เป็นข้าวนุ่มตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ  มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 118 วัน โดยวิธีปักดำ มีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี เมล็ดเรียวยาว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก สามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100% ชั้น 1 ได้ เป็นข้าวอมิโลสต่ำ 16.82% ข้าวสุกนุ่ม ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 809 กิโลกรัมต่อไร่

สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เล็งเห็นศักยภาพ และเสถียรภาพผลผลิตดี เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ชลประทานภาคเหนือและภาคกลาง ตนจึงได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ให้กรรมการจังหวัด กำแพงเพชร เพื่อให้สมาชิกนำไปทดลองปลูกในพื้นที่ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกเชิงพาณิชย์ ต่อไปและ   “ ผมมั่นใจว่าสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ต้องเดินตามนโยบายของสมาคม ซึ่งเราเขียนเป็นวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และนโยบายเพื่อที่จะนำชาวนาไปสู่ความยั่งยืนให้จงได้ นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ กล่าว ”

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง