รวมพลังเครือข่าย  5 องค์กร ร่วมเก็บขยะทะเล

0
660

 

ขยะทะเล เป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญระดับโลกและเป็นวิกฤติข้ามพรมแดน เนื่องจาก ขยะทะเล ลอยตามกระแสน้ำ ข้ามประเทศข้ามทวีป ซึ่งหลายประเทศเริ่มตระหนักและหามาตรการเพื่อลดปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน

ผลจากการศึกษาของ ทีดีอาร์ไอ พบว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะทะเลมากเป็นลำดับที่ 10 ของโลก เป็นขยะพลาสติกมากที่สุด ขยะทะเลที่เกิดขึ้นมากมาจากพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ 

จากข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับขยะมูลในประเทศไทย เกิดขึ้นจากชุมชนริมน้ำ ทิ้งขยะตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีชุมชนริมแม่น้ำ และชุมชนริมชายฝั่งทะเล ตั้งอยู่หนาแน่น ส่งผลทำให้ขยะเหล่านี้กลายเป็นมลภาวะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศในน้ำ และยังส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

การจัดกิจกรรมรณงค์ขจัดขยะของ  กลุ่มชาวบ้าน ร่วมกับ องค์กรภาครัฐ และเอกชน ประกอบด้วย 1.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2.โรงเรียนนอกกะลา 3.กลุ่มนักปั่นสะพานบุญ 4.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5.ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง รวมเป็นเครือข่ายจิตอาสาทำเพื่อสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน ได้จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล  เริ่มตั้งแต่ชายฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ พายเป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร เพื่อเก็บขยะทะเลในอ่าวไทยตอนบน คาดว่า น่าจะเก็บได้มากกว่า 1 พันกิโลกรัม 

ที่มาA24 News Agency