“สภาจำลอง”

0
1066

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิด และบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม“สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4-6 จำนวน 537 คน