เสร็จนา ฆ่าโค 

0
1670

 เสร็จนา ฆ่าโค 

“สั่งยุบ ! สบน.หรือ สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เกิดอะไรขึ้น ใครตั้ง ใครเสีย  คนรับผิดชอบละ 

3 ก.พ. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สั่งยุบเลิกสํานักบริหารงานบุคคลและนิติการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความภาคภูมิใจ ในการบริหารงานบุคคลและด้านนิติการ มากว่าสองปีเศษ 

ย้อนไปดูก่อนหน้านี้  12  ธันวาคม 2562   นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในขณะนั้น อ้างเหตุผลว่าสำนักอำนวยการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการบริหารงานบุคคลและนิติการ มีภารกิจและปริมาณงานมาก 

เพื่อให้การบริหารงานด้านบุคคลและงานด้านนิติการคล่องตัว  นายณรงค์  อ้างว่ามีอำนาจตามความในมาตรา 28 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให้จัดตั้งสำนักการบริหารบุคคลและนิติการขึ้นได้ 

มีการโอนบุคลากร  เข้ามาปฏิบัติงาน   ท่ามกลางเสียงทักท้วงของหลายฝ่ายว่าอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

อำนาจตามมาตรา 28 และมาตรา 30 แห่งพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นั้นเป็นการให้อำนาจเลขาธิการเพื่อบริหารงานทั่วไป ไม่ใช่อำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎกระทรวง หรือประกาศตั้งสำนักใหม่ขึ้นมา

หลายฝ่ายค้าน มีความห่วงใยว่าอาจใช้อำนาจเพื่อวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลเพราะผู้มีอำนาจไม่สนใจที่จะทบทวน

กาศจัดตั้งสำนักบริหารงานบุคคลและนิติการนี้ จึงมีข้อ ครหา มาตลอด

เศรษฐศิษฎ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (ค.ร.อ.ท.) ได้มีการยื่นเรื่องคัดค้านและให้หน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบว่าเหตุใด จึงต้องแยกเรื่องของการบริหารงานบุคคลและนิติการออกมาจากสำนักอำนวยการ และการประกาศจัดตั้งนั้นอาจไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

เครือข่ายฯ มองว่า การจัดตั้งสำนักบริหารบุคคลและนิติการนั้น ผิดกฎหมาย  เนื่องจากการออกกฎกระทรวงหรือการแก้ไขกฎกระทรวง เป็นอำนาจของรัฐมนตรี  เวลานั้นคือ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ จะต้องเป็นผู้อนุญาตเสียก่อน และเสนอร่างกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี  เมื่อ ครม.เห็นชอบ จึงประกาศใช้ร่างกฎกระทรวงนั้นเป็นกฎหมายได้ 

เมื่อประกาศจัดตั้งเป็นสำนักถูกตามกฎหมายแล้วก็จะมีโครงสร้างเพิ่มขึ้นเป็นสำนักที่ 8  มี ผู้อำนวยการสำนักซึ่งเทียบเป็นผู้อำนวยการสูง มีกลุ่มงานต่างๆ เช่นเดียวกันกับอีก 7 สำนักตามกฎกระทรวง และสามารถรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักได้ตามกฎหมาย เช่นเดียวกับสำนักอื่นๆ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคนปัจจุบัน ยังดื้อรั้นยืนยันไม่ยอมรับฟัง ข้อท้วงติงใดๆ จากทั้งบุคลากรภายใน ทั้งผู้บริหารและครูอาจารย์ สถานศึกษา แม้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยังได้เดินหน้าให้สำนักนี้ ดำเนินการบริหารบุคคล ทั้งการโยกย้าย บรรจุแต่งตั้ง ดำเนินการทางวินัยทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนต่อเนื่องตลอดมา มิหนำยังได้แต่งตั้งคนใกล้ชิดของตัวเองมาเป็นทำงานเป็นผู้รักษาการในตําแหน่ง สํานักบริหารงานบุคคลและนิติการ (สบน.) เพื่อวางแผนเตรียมคนใกล้ชิดของตนเองเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ 

กว่า 2 ปี ที่สำนักฯ นี้ก็ได้ดำเนินการในเรื่องของการสอบครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 ข่าวครึกโครมฉาวทั้งกระทรวง เมื่อมีการทุจริตขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  จน  ตรีนุช  รมว. ได้ออกข่าวยอมรับ

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่อื่นหลายแห่ง ยันมีจริง  จนถึงวันนี้ นายสุเทพ ไม่ขยับคิดทำอะไรเลย 

หรือกลัวถูกคนข้างตัว

จากข้อมูลไม่ยัน มั่วๆ เอาว่า มีราคา 6 หลัก ในรายการนี้ 

เครือข่ายฯ ทุกฝ่ายได้เรียกร้องให้ ตรีนุช   ต้องกำกับดูแลให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล และให้  นายสุเทพ   ดำเนินการ ในเรื่องการบริหารงานบุคคลให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ และประชาชนเสียที 

ให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวะ เขาเชื่อมั่นฝีมือ เขาอยู่อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี อย่าให้เบื่อหน่ายส่ายหน้า นั่งด่า เหมือนที่ผ่านมาอีก