ผู้บริหาร สพป.สป.เขต ๑ ลงเยี่ยมสนามสอบ O-Net นร.ทุกสนามสอบ

0
710

 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  นายทศพร ถือพุดซา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต๑ ได้ลงตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NETของนักเรียนในพื้นที่การศึกษา พร้อมมอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑ และคณะตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษา ๓ ประจำปี ๒๕๖๔  

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เป็นศูนย์สอบและดำเนินการจัดสอบดูแล ควบคุมการดำเนินการจัดการทดสอบสำหรับโรงเรียนในสังกัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

นายทศพร ถือพุดซา ผอ.เขต ๑ กล่าวว่า  พื้นที่เขต ๑ มีโรงเรียนทั้งหมด ๗๒ แห่ง ได้มอบหมายให้ ดร.ภูมิ พระรักษา รับผิดชอบโรงเรียนในเขต อำเภอเมือง จำนวน ๒๘ แห่ง  นายสุรศักดิ์ คำนู ดูแลอำเภอพระประแดง จำนวน ๒๙  แห่ง และนายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รับผิดชอบอำเภอพระสมุทรเดีย์ จำนวน ๑๕ แห่ง

โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ มีจำนวนสนามสอบระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๘ สนามสอบ มีนักเรียนผู้เข้าสอบ จำนวน ๒,๔๙๐ คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๘ สนามสอบ มีนักเรียนผู้เข้าสอบจำนวน ๓๘๔ คน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบการสอบ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

ทางด้าน ดร.ภูมิ พระรักษา รอง ผอ.เขต ๑ กล่าวว่าสำหรับการสอบ  O-NET ในครั้งนี้ ตนเองได้ลงตรวจความพร้อมสนามสอบทุกแห่ง และได้รับทราบจาก รองสุรศักดิ์ คำนู และ รองฐิติวัฒน์ ทองอาสน์  ว่าทั้ง ๒ พื้นที่ ทุกสนามสอบ มีมาตรการรักษาป้องกันโควิด อย่างดี ทุกพื้นที่ เรียบร้อย จะมีปัญหาตอนช่วงเช้าวันที่ ๑๒ ก.พ. เท่านั้นเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนัก แต่ใช้เวลาไม่นาน ก็หยุดเป็นปกติ ทุกอย่างเรียบร้อยดี