ค.ร.อ.ท.ห่วงอาชีวะไม่มีที่ยืนในร่าง พรบ.การศึกษาชาติ

0
381

 

วันนี้(23 มี.ค.65)สมาชิกกลุ่มเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.)ร่วมกับกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ….โดยนายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายฯ ได้เชิญสมาชิกร่วมประชุมออนไลน์โดยได้รับเกียรติจาก ส.ส.สุรวาท ทองบุ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ร่วมพิจารณาประเด็นเนื้อหาแต่ละมาตราเพื่อให้มีการยืนยันว่ามีมาตราใดบ้างที่มีข้อความระบุถึงการจัดการการอาชีวศึกษา โดยสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมต่างมีความห่วงใยว่าร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับ…ที่อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการซึ่งได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ไม่มีมาตราใดที่ระบุให้การอาชีวศึกษาจัดการศึกษาของประชาชนด้านวิชาชีพที่ชัดเจน

นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ได้กล่าวว่าที่ประชุมได้เสนอประเด็นที่ควรได้แก้ไขต่อท่าน ส.ส.สุรวาท ทองบุ กรรมาธิการฯ ในมาตรา 8(6)(ก)ให้มีการแก้ไขข้อความเพิ่มเติมในเรื่องการจัดการศึกษาคือเพิ่มเติมคำว่าการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมาตรา 8(7)ควรแก้ไขให้เพิ่มเติมการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ด้านแต่ระดับบรรลุเป้าหมายดังนี้ มาตรา8(7) ให้แยกเป้าหมายการจัดการศึกษาออกเป็น 2 ด้านดังนี้(7)(ก)ด้านการอาชีวศึกษามีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพระดับเทคนิคระดับเทคโนโลยีชั้นกลางและชั้นสูง (7)(ข)ด้านการอุดมศึกษามีเป้าหมายด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพชั้นสูง…

นายเศรษฐศิษฏ์ กล่าวต่อ เพื่อให้มีการระบุได้ชัดเจนว่าอาชีวศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศและยังได้เสนอให้ท่าน ส.ส.สุรวาท ทองบุ กรรมาธิการฯได้แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 31 ซึ่งมาตรานี้พูดเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาจึงขอให้กรรมาธิการได้แก้ไขในมาตรานี้คือมาตรา 31 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา 8(6)(ก)(7)ต้องมีความเป็นอิสระโดยการบริหารสถานศึกษาดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

นายเศรษฐศิษฏ์ ได้เน้นย้ำว่า ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการอาชีวศึกษาอยู่คาบเกี่ยวระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาอุดมศึกษาจึงควรที่จะระบุไว้ในมาตรานี้เพื่อให้การอาชีวศึกษามีเอกภาพในการจัดการศึกษาทั้ง 2 ระดับ และวันนี้เราจะพิจารณาและเสนอประเด็นให้กรรมาธิการได้นำไปพิจารณาในที่ประชุมตั้งแต่มาตราที่ 1 ถึงมาตราที่ 73 โดยให้มีการแก้ไขในมาตรา 71, 72 และ 73 ซึ่งจะได้พิจารณาในที่ประชุมของเครือข่ายในครั้งต่อไป