มองโกเลีย- สถิติคนวัยทำงาน ว่างงานครึ่งหนึ่ง

0
161

 

มองโกเลีย – สถิติเผยแรงงานมองโกเลียครึ่งหนึ่งว่างงาน จากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

มองโกเลียมีพนักงานประมาณ 2.1 ล้านคน อายุ 15 ปีขึ้นไป ในแง่ของเพศ ประชากรวัยทำงานทั้งหมดประกอบด้วยผู้ชาย 979.6 พันคน (ร้อยละ 46.5) และผู้หญิง 1.125 ล้านคน (ร้อยละ 53.5)

จากการวิจัยกำลังแรงงานที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติมองโกเลีย พบว่ามีการจ้างงาน 1.1 ล้านคนจาก 1.2 ล้านคนในแรงงานมองโกเลียและ 45.1,000 คนจาก 878.2 พันคนนอกตลาดแรงงานพร้อมที่จะเข้าร่วมแรงงานมีศักยภาพที่จะ หาเลี้ยงชีพ/ค่าจ้าง; หางาน. นอกจากแรงงานที่มีศักยภาพ 45.1 พันคนแล้ว ยังมีชาวมองโกเลียที่ว่างงาน 99.4,000 คน และจ้างงานตามฤดูกาล 6.8 พันคน

ที่มาA24 News Agency

Mongolia – Statistics show half of Mongolia’s workforce are unemployed  

Mongolia has a workforce of approximately 2.1 million, 15 and older. In terms of gender, the total working-age population comprised 979.6 thousand men (46.5 percent) and 1.125 million women (53.5 percent).

 According to Labor Force Research conducted by the National Statistics Office of Mongolia, 1.1 million people of around 1.2 million people in the Mongolian workforce are employed and 45.1 thousand people out of 878.2 thousand persons outside the labor market ready to join the workforce have a potential to earn a living/wage; look for a job. Apart from the 45.1 thousand potential workforces, there are also 99.4 thousand Mongolians who are unemployed and 6.8 thousand seasonally employed.