สพป.สป.เขต1 ประกวดโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว

0
369
นายทศพร ถือพุดซา ผอ. สพป.เขต 1

โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่สำคัญที่สุด ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน จึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักและให้ความสำคัญ ในการปฏิบัติงาน รองรับกรอบการพัฒนาการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษนี้ ซึ่งมุ่งเน้นหลักการพัฒนาการศึกษาทั้งด้าน “คุณภาพ โอกาส และการมีส่วนร่วม” กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักใน ความสำคัญของการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน จึงกำหนดนโยบายการพัฒนา

“ โรงเรียนคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม ” 

แนวคิดการพัฒนา คุณภาพโรงเรียนจึงเป็นความสำคัญสูงสุดในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาโรงเรียนทุกพื้นที่ ในท้องถิ่นชนบทห่างไกล ในเมือง โรงเรียนจะต้องสร้างความสัมพันธ์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ เชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

โรงเรียน ชุมชน สามารถจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ บริการและเชื่อมความสัมพันธ์กันได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ความเป็นมาและความสำคัญ โรงเรียนคุณธรรม จึงได้ถือกำเนิด ตามพระราชกระแสรับสั่งของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” มาเป็นวิสัยทัศน์ในแผนดำเนินงาน ของกระทรวงศึกษาธิการคือ โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม หรือโรงเรียนคุณธรรม ที่เป็นสถานศึกษา ซึ่งมีผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรม ส่งเสริมความดีในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา นำไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้อย่างยั่งยืน และนำไปขยายเครือข่ายได้       

ความงามจากการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เด็กและเยาวชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมหรือโครงงานนั้น ๆ ด้วยความภาคภูมิใจ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนให้น้อยลง ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น อันจะเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ และเป็นศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรมเพื่อการขยายผลโรงเรียนคุณธรรมเครือข่าย ในโอกาสต่อไป

ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 65 ที่ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายทศพร ถือพุดซา ผอ. สพป.เขต 1 เป็นประธานเปิดการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว พร้อมด้วย ดร.ภูมิ พระรักษา รอง สพป. นายสุรศักดิ์ คำนู รอง สพป.และ นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รอง สพป.  โดยมีคณะกรรมการจากทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) ของเขตตรวจราชการที่ 8 จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ตัดสิน

นายทศพร ถือพุดซา ผอ. สพป.เขต 1 เปิดเผยกับ เดลี่ไทม์ ว่าการประกวดและส่งโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาวครั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการพัฒนาให้นักเรียน ครู บุคลากร และผู้บริหาร ในเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนที่เข้าประกวด โรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาวได้ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็น ธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี รวมทั้งยกระดับการสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน     

เน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ และใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดี ความงามจากการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เด็กและเยาวชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมหรือโครงงานนั้น ๆ ด้วยความภาคภูมิใจ ซึ่งจะเป็น เครื่องมือช่วยให้เกิดการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนให้น้อยลง และส่งเสริมการสร้าง พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น อันจะเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ และเป็นศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรมเพื่อการขยายผลโรงเรียนคุณธรรมเครือข่ายในโอกาสต่อไป


     กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน อนุบาล – ป 6