พัฒนาชุมชน อ.พระประแดง  ขับเคลื่อนทีมอาสาสมัครจัดเก็บ จปฐ. ปี 2565

0
445

พัฒนาชุมชนอำเภอพระประแดง คุมเข้มทีมอาสาจัดเก็บขัอมูล ประจำปี สร้างความเข้าใจโปรแกรมบันทึกข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของทีมอาสาสมัคร เก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน  2565 ที่ห้องประชุม  ชั้น 5 ที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายอำนาจ เอี่ยมมา และนางสาวเพ็ญนภา วิมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565  โดยนางสาวดวงใจ พัทมุข พัฒนาการอำเภอพระประแดงเป็นประธานเปิดการประชุม ดำเนินการจัดทีมอาสาสมัครจัดเก็บ จปฐ. ปี 2565 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 และศึกษาการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล eBMN อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการดำเนินโครงการฯ ดังนี้ 1. การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของทีมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) อำเภอพระประแดง2. การอบรมการติดตั้ง และการใช้โปรแกรม eBMN 3. ประชาสัมพันธ์ click ชุมชน

ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระประแดง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ