ประเทศไทย – เขื่อนในจีนส่งผลกระทบกับปลาในประเทศเพื่อนบ้าน 

0
46

ประเทศไทย – เขื่อนในจีนส่งผลกระทบกับปลาในประเทศเพื่อนบ้าน 

ชาวประมง เกษตรกร และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงในจังหวัดเชียงรายแสดงความกังวลใจถึงผลกระทบของเขื่อน 11 แห่งบนแม่น้ำโขงที่เขตพื้นที่ประเทศจีน 

 

โดยได้อธิบายว่าเขี่อนเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของแม่น้ำโขง ส่งผลร้ายกับสัตว์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ การขึ้นลงของน้ำที่ไม่เป็นไปตามปกติของแม่น้ำส่งผลกระทบอย่างมากกับปลา ทำให้ปลาไม่สามารถวางไข่ได้เพราะการไหลของแม่น้ำไม่เป็นไปตามฤดูและระดับน้ำที่ควรจะสูงขึ้นในหน้าน้ำก็ไม่เป็นไปตามปกติ 

กลุ่มรักษ์เชียงของกล่าวว่า ภาคประชาสังคมได้ขอให้ผู้มีอำนาจัดการแก้ไขปัญหา แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขื่อนก็ไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหา 

คนที่ก่อปัญหาที่เป็นคนสร้างเขื่อนก็จะพยายามพูดว่าเขื่อนไม่ได้เป็นตัวก่อปัญหา

Contact A24  News Agency: 

Thailand – China’s dams on Mekong River take toll on fish in neighboring countries 

Fishermen, farmers and residents around the Mekong River in the Chiang Rai Province have expressed dissatisfaction and dismay at the adverse effects caused by China’s eleven dams on the river. 

They have explained that the dams have disrupted the river and changed its nature, as they said the river would now tend to be more coercive and harsher on the wildlife The irregularities of the flow of river have taken their toll on fish, as they cannot spawn since the river has become unpredictable and the wet season can no longer be relied on.

The Chiang Khong Conservation Group said the local communities have urged authorities to tackle the issue; stakeholders, however, seem reluctant to take action to address the issue, adding that those responsible for the dams would say the problems are not caused by the dams.