หมายกําหนดการ “ในหลวง-พระราชินี” เสด็จฯ “พระราชพิธีพืชมงคลฯ พ.ศ.2565”

0
278

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศหมายกําหนดการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปยังพลับพลาพิธีท้องสนามหลวง

วันที่ 11 พ.ค.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ หมายกําหนดการ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๖๕

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า พระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ได้กําหนดดังรายการต่อไปนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ไว้พร้อม

เวลา ๑๗ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระพุทธรูปสําคัญ พระราชาคณะ ถวายศีล จบแล้ว ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ (รัชกาลที่ ๔) และพระคันธารราษฎร์ แล้วทรงประพรมพืชต่าง ๆ ทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปนั้นทุกองค์ ทรงอธิษฐาน เพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรไทย 

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธาน พระครูพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคล พระสงฆ์ ๑๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม พระราชทานพระธํามรงค์กับพระแสงปฏิก สําหรับตําแหน่งพระยาแรกนาแก่ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม พระราชทาน เทพีผู้ที่จะเข้าในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ขณะนั้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย เครื่องดุริยางค์แล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ เสด็จพระราชดําเนินกลับ

วันนี้ แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เวลา ๗ นาฬิกา ๑๙ นาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ออกจากพระบรมมหาราชวัง ทางประตูสวัสดิโสภา ถนนสนามไชย ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง แล้วเดินขบวนอิสริยยศแห่ไปส่งที่โรงพิธีพราหมณ์ จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสําคัญแล้ว จะได้ตั้งสัตยาธิษฐาน หยิบผ้านุ่งแต่งกายไว้พร้อม

ครั้นเวลา ๘ นาฬิกา ๓๐ นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพลับพลาท้องสนามหลวง 

ระหว่างเวลาพระฤกษ์ ๘ นาฬิกา ๑๕ นาที ถึงเวลา ๘ นาฬิกา ๔๙ นาที นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทําหน้าที่พระยาแรกนา จะได้ยาตราพร้อมเทพี ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นําผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนา 

เจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนา เจิมพระโคและไถแล้วจึงไถดะไปโดยรี ๓ รอบ โดยขวาง ๓ รอบ หว่านธัญพืช โหรหลวงลันฆ้องชัย แล้วไถกลบอีก ๓ รอบ 

เจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอก พระยาแรกนาและเทพี่กลับไปยัง โรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เสียงของกิน ๗ สิง ตั้งเลียงพระโค โหรหลวงจะได้ถวายคําพยากรณ์ เสร็จแล้วจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศ จากโรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคมแล้ว เข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินกลับ 

วันนี้ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว

สํานักพระราชวัง วันที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕