รร.ป้อมพระจุลจอมเกล้า อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สร้างจิตสำนึก บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

0
77

“ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ”   เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกและความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งบำเพ็ญประโยชน์ต่อ สังคม ชุมชน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 65 ที่หอประชุมโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ดร.ภูมิ พระรักษา รอง ผอ.สพป.สป.เขต ๑ เป็นประธานการเปิดฝึกอบรม ลูกเสือจิตพระราชทาน โดยมี ดร.วีรนุช สุทธพันธ์ พร้อมคณะวิทยากรให้การต้อนรับ 

     สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564

     โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของกิจกรรมลูกเสือพระราชทานในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์  เป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นไปตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา  และเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

     ในการจัดอบรมครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมเป็นลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้าทั้งหมด 80 คน เปิดทำการอบรมจำนวน 4 วัน คือ วันที่ 8 – 11 มิถุนายน 65 ที่ผ่านมา 

     โดยสำนักงานลูกเสือ แห่งชาติได้ขอพระราชทาน “หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” มาดำเนินการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม ให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือได้เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง บำเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ให้เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

     ดร.ภูมิ พระรักษา รอง ผอ. สพป.สป.เขต ๑ กล่าวว่า การฝึกอมรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ของโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า เป็นการอบรม นักเรียน ที่ทางสำนักงานเขตประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1 ได้ให้ความสำคัญ เป็นนโยบายที่ให้สถานศึกษาได้มีการพัฒนา นักเรียน ให้รู้จักการให้ สร้างจิตสำนึกที่ดี เป็นพลเมืองที่ดีมีความเข้มแข็ง เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

     ทางด้าน ดร.อำนาจ  สายฉลาด  ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานการปิดอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตพระราชทาน กล่าวว่า นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับ นักเรียน ทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีของท่านที่น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง จิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ ตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ ซึ่งเป็นแนวทางที่ดี ที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

     “ หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าอบรมทุกคน จะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ชุมชน ”