ค.ร.อ.ท.เรียกร้อง สอศ.กระจายอำนาจให้วิทยาลัย

0
351

ค.ร.อ.ท.เรียกร้อง สอศ.กระจายอำนาจให้วิทยาลัย

นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายคนรักอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.)ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของภาคประชาชนที่เสนอให้สอศ กระจายอำนาจให้สถานศึกษาหรือให้สถาบันการอาชีวศึกษา2551เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเปิดโอกาสให้สถานศึกษาและท้องถิ่นได้บริหารจัดการพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพให้สนองตอบความต้องการของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงและที่สำคัญขอเสนอให้บอร์ดอาชีวศึกษาได้พิจารณาออกกฎกระทรวงให้วิทยาลัยทั้งหมดได้เข้าร่วมอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาที่มีอยู่ทั้ง 23 แห่งโดยเร็วเพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่แท้จริง

โดยนายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ในฐานะประธานเครือข่ายฯได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมถึงมูลเหตุที่เสนอให้อาชีวะมีการกระจายอำนาจไปให้วิทยาลัยหรือสถาบันด้วยเหตุที่ปัจจุบันนี้การบริหารงานของวิทยาลัยมาจากการสั่งการจากส่วนกลางแต่เพียงผู้เดียวทำให้ประสบกับปัญหาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานบุคคลงานวิชาการงานงบประมาณจึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวมไปถึงปัญหาแต่ละปีที่ครูจากวิทยาลัยขนาดเล็กขอย้ายเข้าไปวิทยาลัยขนาดใหญ่ทำให้วิทยาลัยขนาดเล็กต้องขาดโอกาสขาดกำลังคนขาดผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนจึงมีการจ้างครูพิเศษมาทำหน้าที่แทนซึ่งน่าจะเป็นปัญหาต่อคุณภาพของการจัดการสอนได้ถ้ามีการกระจายอำนาจไปให้สถานศึกษาหรือสถาบันดำเนินการเองหรือสามารถเสนอตั้งงบประมาณด้วยตนเองได้ก็จะทำให้เกิดความคล่องตัวและมีเอกภาพในการจัดการการศึกษาได้อย่างแท้จริง

ประธานเครือข่ายค.ร.อ.ท.ได้เคยเสนอและเรียกร้องไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรู้และแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นให้สนับสนุนงบประมาณให้สนับสนุนกำลังคนมีการบรรจุข้าราชการหรือสนับสนุนตำแหน่งพนักงานราชการให้กับวิทยาลัยที่ขาดแคลนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและได้รับการยอมรับจากประชาชนแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากรัฐมนตรีหรือผู้รับผิดชอบแต่อย่างใด